Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittamisen edellytykset, kustannusperusteinen rajoittaminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.9.2013 10.47
Uutinen

Annettu 11.4.2007, dnro 480/21/06

Kihlakunnansyyttäjän huomiota kiinnitetty esitutkintalain 4 §:n 4 momentissa tarkoitetun kustannusperusteisen esitutkinnan rajoittamisen edellytyksiin.

Kihlakunnansyyttäjä oli tutkinnanjohtajan esityksestä tehnyt esitutkinnan rajoittamispäätöksen epäiltyä työturvallisuusrikosta koskevassa asiassa, koska tutkinnan jatkamisesta aiheutuneet kustannukset olivat selvästi epäsuhteessa tutkittavana olevan asian laatuun ja siitä mahdollisesti odotettavaan seuraamukseen.

Työsuojelupiiri oli tehnyt asiassa rikosilmoituksen ja siinä esittänyt, keitä henkilöitä esitutkinnassa olisi kuulusteltava asian selvittämiseksi. Työsuojelupiirin esittämät tutkintatoimenpiteet olivat tavanomaisia tällaisen rikoksen tutkintatoimenpiteitä. Työturvallisuusrikosten tutkinta edellyttää usein laajaa työpaikan organisaation ja olosuhteiden selvittämistä. Rangaistuskäytäntö työturvallisuusrikoksissa on yleisesti lievä, jos rangaistuksia verrataan tutkintaan tarvittavaan työmäärään. Kihlakunnansyyttäjä ei esittänyt eikä asiassa käynyt ilmi asianmukaisia perusteita esitutkintalain 4 §:n 4 momentissa tarkoitetun kustannusperusteisen esitutkinnan rajoittamispäätöksen tekemiselle. Asiassa ei esitetty muutakaan sellaista perustetta, jolla syyttäjä olisi voinut lopettaa esitutkinnan. Siksi kihlakunnansyyttäjän tekemät esitutkinnan rajoittamisratkaisut kumottiin ja esitutkinta-asia saatettiin asianomaisen poliisiviranomaisen käsiteltäväksi.

Ratkaisu