Hyppää sisältöön

Sananvapauslaki, virkasalaisuuden rikkominen/tuottamuksellisen virkasalaisuuden rikkominen, syyttämättäjättämispäätös, ei rikosta -peruste

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 17.4.2014 12.59
Uutinen

Annettu 15.4.2014, R 14/259

Asia on siirretty paikallisvirastolta Valtakunnansyyttäjänvirastoon syyteharkintaan, koska kyse on ollut sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 24 §:n 1 momentin mukaisesta rikoksesta eli julkaistun viestin sisältöön perustuvasta virallisen syytteen alaisesta rikoksesta.

Asiassa on ollut kyse siitä, että kaupungin viranhaltijat ovat päättäessään laatia ja julkaista tiedotteen, koskien kaupungin luottamushenkilöstä tehtyä tutkintapyyntöä ja selventäessään tiedotteessa sitä, ettei tutkintapyynnössä ole ollut kyse epäilystä, joka liittyisi luottamustoimen hoitamiseen, antaneet tässä yhteydessä sivullisille myös sellaisia tietoja, joiden antaminen on ollut julkisuuslain vastaista. Asiassa on kuultu kuusi henkilöä rikoksesta epäiltynä.

Syyteharkinnassa asiassa on arvioitu sitä, onko julkisuuslain vastainen menettely, ollut sellaista, että se täyttää rikoslain 40 luvun 5 §:ssä säädetyn teon tunnusmerkistön.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen on katsonut, että eri vastuuasemassa olevien henkilöiden voidaan katsoa syyllistyneen enintään virkavelvollisuuden tuottamukselliseen rikkomiseen, jonka rangaistavuus edellyttää tekijältään sitä, ettei tuota tekoa ole pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen on katsonut, että ottaen huomioon esitutkinta-aineisto, ei asiassa voida katsoa, että sinänsä oikeudeton menettely olisi tässä tapauksessa ollut vähäistä vakavampaa, mitä rikoksen tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää. Koska tunnusmerkistötekijä on jäänyt täyttymättä, asiassa ei ole ollut kyse rikoksesta. Koska tunnusmerkistötekijä on jäänyt täyttymättä, ei asiassa ole katsottu tarpeelliseksi selvittää eri rikoksesta epäiltyjen henkilöiden mahdollista osallisuutta enemmälti.

Syyttämättäjättämispäätökset pitävät sisällään salassa pidettävää tietoa.

Ratkaisu