Hyppää sisältöön

Sananvapausrikos, virkasalaisuuden rikkominen, internet, joukkotiedotusväline

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.9.2013 10.57
Uutinen

Annettu 16.3.2007, dnro R 06/40

Erään kunnan sivistystoimen johtaja, joka toimi kunnan sivistyslautakunnan esittelijänä ja joka oli vastuussa lautakunnan esityslistoista ja niiden käsittelemisestä, oli toimittanut kunnan internetsivustolle esityslistan, johon sisältyi kahta yksityishenkilö koskevia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella salassapidettäviä tietoja.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä otti asian omaan syyteharkintaansa sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 24 §:n nojalla, koska kaikkien luettavissa olevaa internetsivustoa on pidettävä sanotun lain tarkoittamana joukkotiedotusvälineenä ja koska syyteoikeussäännöksen soveltamiskäytännössä on katsottu, että salaisuuden paljastaminen voi olla laissa tarkoitettu julkaistun viestin sisältöön perustuva rikos silloin, kun salassa pidettävä tieto paljastetaan toimittamalla se yleisön saataville.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi sivistysjohtajan syyllistyneen tuottamukselliseen virkasalaisuuden rikkomiseen. Tiedot olivat ehtineet olla yleisön saatavilla suhteellisen lyhyen ajan. Tämän vuoksi rikosta voitiin pitää vähäisenä. Asiassa ei siten ollut tarpeen nostaa syyte. Sivistysjohtajalle annettiin seuraamusluonteinen syyttämättäjättämispäätös.

Ratkaisu