Hyppää sisältöön

Sananvapausrikos, virkasalaisuuden rikkominen, internet, joukkotiedotusväline

Syyttäjälaitos
24.9.2013 8.11
Uutinen

Annettu 19.11.2007, dnro R 07/25

Kaupunginjohtaja, joka toimi kaupunginhallituksen esittelijänä ja joka oli vastuussa kaupunginhallituksen esityslistoista ja niiden käsittelemisestä, oli toimittanut kunnan internetsivustolle esityslistan liitteineen, josta ilmeni, että eräät oppilaat saivat erityisopetusta. Asiassa oli tutkittu, oliko kaupunginjohtaja menettelyllään julkaissut lain mukaan salassa pidettäviä tietoja.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä otti asian omaan syyteharkintaansa sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 24 §:n nojalla, koska kaikkien luettavissa olevaa internetsivustoa on pidettävä sanotun lain tarkoittamana joukkotiedotusvälineenä ja koska syyteoikeussäännöksen soveltamiskäytännössä on katsottu, että salaisuuden paljastaminen voi olla laissa tarkoitettu julkaistun viestin sisältöön perustuva rikos silloin, kun salassa pidettävä tieto paljastetaan toimittamalla se yleisön saataville.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, että nimenomainen tieto siitä, että oppilas on otettu tai siirretty erityisopetukseen, on salassa pidettävä tieto. Tähän nähden samanarvoiseksi hän katsoi sellaista tiedonantamista, jonka perusteella helposti ja ilman lisätietoja oli pääteltävissä, että henkilö oli erityisopetuksen piirissä. Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi siten kaupunginjohtajan syyllistyneen tuottamukselliseen virkasalaisuuden rikkomiseen.

Tiedot olivat ehtineet olla yleisön saatavilla suhteellisen lyhyen ajan. Tämän vuoksi rikosta voitiin pitää vähäisenä. Asiassa ei siten ollut tarpeen nostaa syyte. Kaupunginjohtajalle annettiin seuraamusluonteinen syyttämättäjättämispäätös.

Ratkaisu