Hyppää sisältöön

Sananvapausrikos, virkasalaisuuden rikkominen, internet, joukkotiedotusväline

Syyttäjälaitos
24.9.2013 8.04
Uutinen

Annettu 12.12.2007, dnro R 07/30

Erään kuntayhtymän johtaja, joka toimi kuntayhtymän hallituksen esittelijänä ja joka oli vastuussa hallituksen esityslistoista ja niiden käsittelemisestä, oli toimittanut kuntayhtymän internetsivustolle esityslistan liitteineen, johon sisältyi kuntayhtymän työntekijää koskevia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella salassa pidettäviä tietoja.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä otti asian omaan syyteharkintaansa sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 24 §:n nojalla, koska kaikkien luettavissa olevaa internetsivustoa on pidettävä sanotun lain tarkoittamana joukkotiedotusvälineenä ja koska syyteoikeussäännöksen soveltamiskäytännössä on katsottu, että salaisuuden paljastaminen voi olla laissa tarkoitettu julkaistun viestin sisältöön perustuva rikos silloin, kun salassa pidettävä tieto paljastetaan toimittamalla se yleisön saataville. Rikoksesta epäilty oli vikasuhteessa kuntayhtymään.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi kuntayhtymän johtajan syyllistyneen tuottamukselliseen virkasalaisuuden rikkomiseen. Tiedot olivat ehtineet olla yleisön saatavilla suhteellisen lyhyen ajan. Tämän vuoksi rikosta voitiin pitää vähäisenä. Asiassa ei siten ollut tarpeen nostaa syytettä. Johtajalle annettiin seuraamusluonteinen syyttämättäjättämispäätös.

Ratkaisu