Hyppää sisältöön

Sananvapausrikosasia, tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen, vähäisyys, internet

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 23.9.2013 17.34
Uutinen

Annettu 30.4.2008, dnro 7/21/08

Terveyskeskuksen toimitusjohtajajohtaja oli päättänyt, että terveyslautakunnan kokouksen esityslista oli siirretty terveyskeskuksen internet-sivuille ennen lautakunnan kokousta. Esityslista sisälsi terveyskeskuksen työtekijän sairauksien laatua koskevia tietoja.

Henkilön sairautta tai vammaisuutta koskevat tiedot ovat julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 kohdan mukaan pidettävä salassa. Henkilön sairautta koskevat tiedot ovat tietoja sairauden laadusta ja siihen liittyvistä seikoista. Ne voivat olla ilmaistuna joko varsinaisina diagnoositietoina tai yleisempänä kuvauksena.

Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain esitöissä on katsottu, että rikoslain 40 luvun 5 §:ssä rangaistavaksi säädetty virkasalaisuuden rikkominen ja tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen voivat olla viestin sisältöön perustuvia rikoksia (HE 54/2002 vp s. 68 ja Sananvapaustoimikunnan mietintö 1997:3 s. 127). Tilannetta on arvioitava näin ainakin silloin, kun virkamies paljastaa salassa pidettävän tiedon julkaisemalla tällaisen tiedon sanotun lain soveltamisalaan kuuluvassa joukkotiedotusvälineessä tai kun salaisuuden paljastava virkamies toimii yhteistuumaisesti tiedon julkaisevan henkilön kanssa.

Rikoksen täyttymisen kannalta apulaisvaltakunnansyyttäjä on katsonut, että toimitusjohtajan menettelyä ei voida pitää niin vähäisenä, ettei tekoa olisi lainkaan pidettävä rangaistavana virkasalaisuuden rikkomisena. Kun tekoa arvioidaan tekijän syyllisyyden näkökulmasta, teko ei ole niin vakava, että asiassa olisi tarpeen nostaa syyte.

Ratkaisu