Hyppää sisältöön

Syyttäjän menettely, valituksen peruuttaminen, syyttäjän vaihtuminen

Syyttäjälaitos
24.9.2013 8.34
Uutinen

Annettu 5.11.2007, dnro 105/41/07

Käräjäoikeus oli tuominnut vastaajan liikenneturvallisuuden vaarantamisesta törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista koskevaa syytettä enemmälti hyläten. Syyttäjä haki muutosta valittamalla käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen ja vaati vastaajan tuomitsemista syytteen mukaisesti kvalifioidusta tekomuodosta. Syyttäjän jäätyä virkavapaalle, hänen sijaisekseen tullut syyttäjä peruutti valituksen. Syyttäjän menettelystä toimitettiin kantelu Valtakunnansyyttäjänvirastoon. Selvityksessään uusi syyttäjä totesi, ettei hän ollut pitänyt todennäköisenä, että hovioikeus olisi muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua. Tämän vuoksi hän oli peruuttanut valituksen.

Ratkaisussaan apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi, että laissa ei ole nimenomaisesti säädetty kantelussa tarkoitetusta syyttäjän menettelyyn liittyvästä kysymyksestä. ROL 1 luvun 11 §:n 1 momentista ja 12 §:n 1 momentista johdettavan periaatteen mukaan on kuitenkin selvää, että syyttäjäntoiminnassa pitää säilyttää tietty vakaus. Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, ettei syyttäjän tule peruuttaa hovioikeudelle tekemänsä valitusta, ellei peruuttamiselle ole osoitettavissa riittävän painavia syitä. Sama koskee tilannetta, jossa syyttäjä on vaihtunut. Uudella syyttäjällä ei ole sanottua laajempaa toimivaltaa valituksen peruuttamiseen. Esillä olevassa tapauksessa ei ollut kysymys siitä, että asiassa ilmenneen uuden selvityksen mukaan valitus olisi perustunut olennaisesti puutteellisiin tai virheellisiin tietoihin. Näin ollen ja koska valitus oli perustunut oikeudellisesti täysin hyväksyttävään arviointiin, valitusta ei olisi tullut peruuttaa. Jos uuden syyttäjän käsityksen mukaan tällaisessa tilanteessa hänen hoidettavakseen tullut valitus perustuu niin virheelliseen arviointiin, ettei hän katso voivansa ajaa valituksessa tarkoitettua syytettä muutoksenhakuasteessa, tulee hänen esittää valtakunnansyyttäjälle pyyntö, että tämä ottaa asian omaan ratkaisuvaltaansa.(

Ratkaisu