Hyppää sisältöön

Virkarikos, syyttämättä jättäminen, tuntematon tekijä, esitutkinta-aineiston asianmukaisuus

Syyttäjälaitos
10.9.2013 10.36
Uutinen

Annettu 5.2.2009, dnro 256/21/08

Esitutkinnassa oli tutkittu epäiltyä, jonka mukaan erään viranomaisen toiminnassa oli tapahtunut rikos. Syyttäjälle oli toimitettu esitutkinta-aineisto, jossa ei ollut kuultu ketään yksittäistä henkilöä rikoksesta epäiltynä. Sen sijaan aineistoon sisältyi viranomaisen johdon antama kirjallinen lausuma, jossa rikosepäily oli kiistetty. Maakuntasyyttäjä teki asiassa syyttämättä jättämistä koskevan päätöksen riittämättömän näytön vuoksi. Asia otettiin kantelun johdosta tutkittavaksi Valtakunnansyyttäjänvirastossa ja ratkaistiin seuraavasti:

ROL 1:6:n mukaan virallisen syyttäjän on nostettava syyte, kun on olemassa todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi. Tämä osoittaa, että syyteharkintaratkaisua ei ole mahdollista tehdä, ellei esitutkinnassa ole tutkittu yksilöidysti, onko joku tai jotkut henkilöt syyllistyneet rikokseen. Myös yleisistä syyttäjistä annetun lain 1 §:n katsotaan edellyttävän, että syyttäjä esitutkinnan aikana tai sen jälkeen arvioi tutkintaa ja huolehtii siitä, että se on kohdistettu oikein tapahtuneen kaikinpuoliseksi selvittämiseksi. Säännös asettaa vaatimuksen, että esitutkinnassa kertyneen aineiston on oltava riittävä syyteharkinnan pohjaksi. Näiden syiden vuoksi Valtakunnansyyttäjänvirastossa päätettiin lisätutkinnan toimittamisesta. Asia ratkaistiin lopulta esitutkinnan rajoittamista koskevalla päätöksellä, koska lisätutkinnassa ei saatu yksittäisten virkamiesten osalta näyttöä rikoksesta.

Ratkaisu