Hoppa till innehåll

Anvisningen om åtalseftergiftsbeslut har uppdaterats

Åklagarväsendet
4.1.2017 13.25
Pressmeddelande

En uppdaterad anvisning om att sätta upp åtalseftergiftsbeslut och beslutets innehåll trädde i kraft i början av 2017. Den främsta orsaken till att uppdatera anvisningen var att åtalseftergift av påföljdsnatur ersatts med av prövning beroende åtalseftergift.

I den gällande lagen om rättegång i brottmål föreskrivs om skyldighet att motivera åklagares beslut: ett beslut att inte väcka åtal måste motiveras och av motiveringen ska framgå de omständigheter och bevis samt den bevisvärdering och rättsliga slutledning på vilka avgörandet grundar sig. Omfattande motiveringar krävs inte – åklagaren ska sträva efter korta och koncisa motiveringar, där ställning tas till de omständigheter som är väsentliga med tanke på uppfyllandet av rekvisitet och vid behov till de uttryckliga grunder för åtalseftergift som föreskrivs i lag. Alla former av omfångsrikedom bör undvikas.

Andra ändringar som lagts till i anvisningen är bl.a. grunder för beslut om av prövning beroende åtalseftergift (kostnadsgrund och erkännandegrund) och ett omnämnande om att ett åtalseftergiftsbeslut ska vara baserat på en tillräckligt omfattande förundersökning med beaktande av målets art – detta har beaktats i flera av Riksåklagarämbetets avgöranden i ärenden som gällt klagan.

Anvisningar om hur beslut att inte väcka åtal sätts upp samt beslutets innehåll (RÅ:2016:6) har publicerats på Riksåklagarämbetets webbplats.

Den nya anvisningen ersätter den gamla RÅ:2007:4.