Målen för åren 2019–2022

Justitieministeriet och riksåklagarens byrå har avtalat om resultatmålen för åren 2019–2022 och om de resurser som de kräver. Resultatmålen meddelas i resultatavtalet.

Åklagarmyndighetens resultatmål för åren 2019–2022 är

Samhällelig genomslagskraft

– Åklagarmyndigheten är en uppskattad och pålitlig aktör som bidrar till att det bildas en allmän opinion som är avvisande till brott.

– Rättssäkerheten realiseras i praktiken.

– Straffansvaret genomförs effektivt. Brottsligheten och dess olägenheter minskar, säkerheten och känslan av trygghet ökar.

Operativt resultat

– Organisationsstrukturen och nätverket av tjänsteställen är ändamålsenliga och främjar personalens kompetens

– Datasystemen är användarvänliga och stödjer verksamheten.

– Behandlingskedjorna och förfarandena fastställs utifrån ärendets art och krav.

– Verksamheten leds på ett professionellt sätt som stödjer förändringarna.

– Förvaltningsområdets interna och tväradministrativa samarbete och utveckling ökar verksamhetens genomslag.

Personal

– Personalen deltar i diskussionen om omständigheter som påverkar deras arbete.

– Ledningen är engagerande och cheferna stöder en resultatbringande verksamhet

– Att utveckla och förnya kompetensen utgör en del av den normala verksamheten

– Personalen har en bra psykisk, fysisk, etisk och social funktionsförmåga

Ekonomi och infrastruktur

– Verksamhetens strategiska genomförande förstärks genom den förnyade resultatstyrningsmodellen.

– Verksamheten och ekonomin är i balans och anpassade till varandra utifrån de strategiska riktlinjerna.

– Den ekonomiska rörelsemånen (bufferten) möjliggör utvecklandet.

Genomförandet av resultatmålen rapporteras till justitieministeriet med halvårsrapporten och verksamhetsberättelsen.