Tavoitteet vuosille 2019–2022

Oikeusministeriö ja valtakunnansyyttäjän toimisto ovat sopineet vuosien 2019–2022 tulostavoitteista ja niiden vaatimista resursseista. Tulostavoitteet on määritelty tulossopimuksessa.

Syyttäjälaitoksen tulostavoitteet vuosille 2019 – 2022 ovat

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

– Syyttäjälaitos on arvostettu ja luotettava toimija, joka vaikuttaa rikoksille kielteisen yleisen mielipiteen muodostumiseen.

– Oikeusturva toteutuu käytännössä.

– Rikosvastuu toteutuu tehokkaasti. Rikollisuus sen haitat vähenevät, turvallisuus ja sen tunne Iisääntyvät.

Toiminnallinen tuloksellisuus

– Organisaatiorakenne ja toimitilaverkosto ovat tarkoituksenmukaiset ja tukevat henkilöstön osaamisen vahvistamista.

– Tietojärjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja tukevat toimintaa.

– Käsittelyketjut ja menettelyt määräytyvät asian Iaadun ja vaativuuden mukaan.

– Toiminnan johtaminen on ammattimaista ja tukee muutoksia.

– Hallinnonalan sisäinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö ja kehittäminen Iisäävät toiminnan vaikuttavuutta.

Henkilöstö

– Henkilöstö osallistuu keskusteluun työhönsä vaikuttavista asioista.

– Johtaminen on innostavaa ja esimiestyö tukee tuloksellista toimintaa.

– Osaamisen kehittäminen ja uudistuminen ovat osa normaalia toimintaa.

– Henkilöstöllä on hyvä henkinen, fyysinen, eettinen ja sosiaalinen toimintakyky.

Talous ja infra

– Toiminnan strategisuus vahvistuu uudistuneen tulosohjausmallin myötä.

– Toiminta ja talous ovat tasapainossa ja yhteen sovitettu strategisten Iinjausten pohjalta.

– Taloudellinen Iiikkumavara (puskuri) mahdollistaa kehittämisen.

Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle puolivuotisraportissa ja toimintakertomuksessa.