Eettisten linjausten teemat

Syyttäjälaitoksen eettiset linjaukset käsittelevät seuraavia teemoja.

Yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus

Toiminnallamme on merkittävä yhteys perustuslaissakin turvattuun ihmisten yhdenvertaisuuteen lain edessä. Kohtelemme kaikkia tasapuolisesti, etsimme totuutta ja tavoittelemme oikeaa ratkaisua käsittelemissämme rikosasioissa. Emme syrji emmekä suosi ketään. Mikään henkilöön liittyvä syy ei ole peruste poikkeavaan kohteluun taholtamme, ellei se ole lain mukaan perusteltua.

Riippumattomuus, puolueettomuus ja eturistiriidat

Toimimme ja teemme ratkaisumme vapaina ulkopuolisesta ja epäasiallisesta vaikuttamisesta. Pyrimme ratkaisutoiminnassamme ja työprosessissamme objektiivisuuteen ja yhdenmukaisuuteen.

Riippumattomuus on vapautta eturistiriidoista. Riippumattomuutta arvioidaan myös ulkopuolisen silmin. Kyse on siitä, miltä asiat ulkopuolisen silmin näyttävät. Myös vapaa-aikaamme ja yksityiselämäämme liittyy erilaisia suhteita ihmisiin ja yhteisöihin. Nekin voivat synnyttää tilanteen, jossa puolueettomuutemme jossakin työasiassa voidaan asettaa kyseenalaiseksi.

Ymmärrämme tarvittaessa jäävätä itsemme ja siirtää asia toisen hoidettavaksi siihen enempää puuttumatta.

Tiedostamme, että sivutoimen vastaanottaminen ei saa tehdä meistä esteellistä tehtävässämme eikä haitata tehtäviemme hoitamista.

Avoimuus

Se, että meihin luotetaan, on välttämätöntä. Toimintamme avoimuus lisää meitä kohtaan tunnettavaa luottamusta. Tarjoamme tasapuolisesti ja oma-aloitteisesti oikeaa ja ajantasaista tietoa toiminnastamme ja toimintaympäristöstämme.

Vastaamme ratkaisujamme, toimintaamme ja hoitamiamme asioita koskeviin tiedusteluihin viivytyksettä.

Noudatamme lainsäädännöstä johtuvia julkisuuden rajoituksia.

Luottamus ja luottamuksellisuus

Meihin luotetaan, ja haluamme joka päivä olla tämän luottamuksen arvoisia. Vahvistamme tätä luottamusta toimimalla eettisesti ja tekemällä perusteltuja ratkaisuja oikeusturvan ja rikosvastuun toteutumiseksi. Ymmärrämme, että nauttimaamme luottamusta murentaa, jos annamme toiminnassamme tavalla tai toisella aihetta arvostelulle.

Käsittelemme työssämme asioita, joihin liittyy paljon salassa pidettävää tietoa. Ymmärrämme sen ja noudatamme siihen liittyviä velvollisuuksiamme sekä työssä että vapaa-aikana.

Emme pyri kysellen emmekä asiakirjoista, rekistereistä tai muutoin hankkimaan salassa pidettäviä tietoja asioista, joita emme itse käsittele.

Tiedämme, että salassapitoon liittyviä velvoitteita on noudatettava myös palvelussuhteen päättymisen jälkeen.

Vastuullisuus

Muistamme, että toimintamme rahoitetaan verovaroin. Haluamme tehdä työtä kustannustehokkaasti ja asiakkaitamme palvellen.

Hyödynnämme saamamme palautteen ja arvioimme itse aktiivisesti toimintaamme. Kehitämme sitä oma-aloitteisesti tavoitteidemme ja meille asetettujen odotusten mukaisesti

Käytämme työvälineitämme ja työaikaamme asianmukaisesti ja tehokkaasti.
Keskitymme olennaiseen ja priorisoimme tehtäviämme tarvittaessa. Pyrimme saavuttamaan tavoitteemme ja vastaamme tuloksistamme.

Osaaminen työssä

Osaamme työmme. Tekemällämme työllä on moninaisia vaikutuksia asiakkaisiimme, sidosryhmiimme ja omaan työyhteisöömme. Osaamistamme koskevat vaatimukset muuttuvat jatkuvasti, kun toimintaympäristömme, säädökset, ohjeet ja työmenetelmät muuttuvat. Osaaminen on avainasemassa myös työtehtävien laadun ja määrän muuttuessa.

Osaamiseen kuuluvat myös aktiivinen työote ja erilaiset työyhteisötaidot. Yksi Syyttäjälaitoksen arvoista on ammattitaito.

Jokainen on viime kädessä itse vastuussa uusien asioiden omaksumisesta sekä osaamisensa ja ammattitaitonsa tasosta ja pysymisestä ajan tasalla. Tarvittaessa apua on osattava pyytää ja antaa. Esimiehet ja työnantaja tukevat eri tavoin jokaisen ammattitaidon kehittämistä. Esimiehet ottavat henkilöstön osaamiset huomioon tehtäviä jakaessaan.

Toiminta työyhteisössä

Tiedostamme tekevämme työtämme osana työyhteisöä. Vaikutamme erilaisina ihmisinä ja persoonallisuuksina työyhteisöömme ja sen työilmapiiriin myös omalla käyttäytymisellämme.

Työhyvinvointi on yksi yhteisistä arvoistamme. Suhtaudumme asiallisesti ja kohteliaasti kaikkiin työyhteisömme jäseniin. Osallistumme yhteisiksi tarkoitettuihin tapahtumiin. Emme hyväksy työpaikallamme seksuaalista häirintää, rasismia, syrjintää emmekä muutakaan epäasiallista käytöstä. Iloinen olemus piristää muidenkin työpäivää.

Olemme tavoitettavissa. Tarvittaessa saamme kaikessa rauhassa keskittyä työhömme.

Voimme ottaa puheeksi työyhteisömme pelisääntöjen noudattamisen työtoverimme ja esimiehemme kanssa.

Kieli ja viestintä

Käyttämämme suullinen ja kirjallinen viestintä vaikuttavat meistä välittyvään kuvaan yksilöinä ja organisaationa. Viestimme asiallisesti, rauhallisesti ja selkeästi. Ratkaisumme ovat ymmärrettävästi ja avoimesti perusteltuja. Vältämme provosoitumasta.

Toimimme sosiaalisessa mediassa sitä koskevan etikettimme mukaisesti.
Seuraamme säännöllisesti sisäistä viestintäämme (intra) ja ulkoisia verkkosivujamme. Näin pysymme ajan tasalla monista työhömme ja työympäristöömme vaikuttavista asioista ja torjumme huhupuheita.

Lahjat ja etuudet

Tunnemme korruption vaarat oikeudenhoidolle. Asemamme vaatii meiltä korostettua ja näkyvää puolueettomuutta.

Meillä ei ole velvollisuutta eikä aina oikeuttakaan ottaa vastaan meille työhömme liittyen tarjottua lahjaa tai etuutta, saati pyytää sellaista. Lahja tai etuus saattaa horjuttaa luottamusta puolueettomuuteemme.

Voimme ottaa vastaan yksittäisen vähäarvoisen etuuden, ellei se ole omiaan heikentämään luottamusta toimintaamme. Epäselvässä tapauksessa kieltäydymme edun vastaanottamisesta.

Emme tarjoa lahjaa emmekä muuta etuutta, jota ei vastaavin perustein voitaisi ottaa vastaan.

Käytös ja olemus

Yksilönvapaudestamme huolimatta muistamme, että erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa myös näkyvästä olemuksestamme ja ulkoasustamme voidaan tehdä työhömme liittyviä päätelmiä. Emme halua antaa vaatetuksellamme, asusteillamme ja koruillamme ristiriitaisia tai luottamustamme horjuttavia viestejä.

Muistamme myös eleiden, ilmeiden ja muun oheisviestinnän sekä oikeussalietiketin merkityksen.

Toiminta työn ulkopuolella

Ymmärrämme, että käyttäytymiseemme kohdistuu myös työn ulkopuolelle ulottuvia odotuksia. Käyttäydymme yksityiselämässämme siten, että emme heikennä luottamusta Syyttäjälaitokseen.

Emme vetoa emmekä viittaa ammattiimme tai asemaamme työmme ulkopuolisissa yhteyksissä tavoitellaksemme etua tai hyötyä.

Navigaatio - Ei saa poistaa