Tavoitteet, strategia ja visio

Syyttäjälaitoksen perustehtävänä on huolehtia rikosvastuun toteuttamisesta osana rikosasioiden käsittelyketjua tehokkaasti ja laadukkaasti ottaen huomioon asianosaisten oikeusturva.

Asianosaisten kannalta keskeisiä ja mitattavissa olevia yhdenvertaisuuteen ja muuhun laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat asioiden käsittelyn nopeus ja erot ratkaisuprofiileissa.

Syyttäjälaitoksen strategisella johtamisella on kolme tavoitetta:

  • toimimme tehokkaasti
  • meihin luotetaan
  • työnantajakuvamme on hyvä ja näkyvä.

Syyttäjälaitoksen visio on: ”Syyttäjälaitos – osaava, kehittyvä ja vaikuttava oikeudenmukaisen rikosvastuun toteuttaja. Meillä on hyvä tehdä tärkeää työtä.”

Alla olevassa strategiakartassa määritelty tärkeimmät tavoitteet ulottuen vuoteen 2026.

Tavoitteet on lueteltu tekstimuodossa kuvan alla. 

Visio: Syyttäjälaitos – osaava, kehittyvä ja vaikuttava oikeudenmukaisen rikosvastuun toteuttaja. Meillä on hyvä tehdä tärkeää työtä. 

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet: rikosvastuuta toteutetaan oikeudenmukaisesti, tehokkaasti ja laadukkaasti. Syyttäjän tehtävä tunnetaan ja sitä arvostetaan. 

Toiminnalliset tuloksellisuustavoitteet: rikosvastuu toteutuu oikeudenmukaisesti sekä vaativissa että päivittäisrikoksissa. Ratkaisukäytäntö ja työprosessit ovat yhdenmukaiset. Tilannekuvaa vahvistetaan. Organisaatiouudistus vakiinnutetaan. 

Henkilöstö: johtaminen on osallistavaa ja motivoivaa. Henkilöstösuunnittelu on strategista ja tulevaisuuslähtöistä. 

Toimintaedellytysten turvaaminen: ICT parantaa tuottavuutta. Varmistetaan riittävät taloudelliset- ja henkilöstövoimavarat. Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa kehittämisen. 
 

Navigaatio - Ei saa poistaa