Tietosuoja Syyttäjälaitoksessa

Tietosuojasta huolehtiminen on osa toimintaamme, kun hoidamme lakisääteistä tehtäväämme rikosvastuun toteuttajana. Tietosuojasääntelyssä määritellään, missä tilanteissa käsittelemme henkilötietoja ja kuinka pyrimme varmistamaan rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen.

Tietoturva on osa tietosuojaa. Syyttäjälaitoksen tietoturvakäytännöt turvaavat osaltaan sen, että tietosuoja toteutuu henkilötietojen käsittelyssä.

Tietosuojasääntely ei määrittele viranomaisten asiakirjojen julkisuutta. Asiakirjojen julkisuuteen sovelletaan lakia viranomaistoiminnan julkisuudesta (621/1999). Viranomaisten asiakirjat ovat useimmiten julkisia.

Tietosuojalainsäädännön noudattamista valvoo tietosuojavaltuutettu

Mihin henkilötietojen käsittelymme perustuu

Syyttäjälaitoksessa henkilötietojen käsittely liittyy pääasiassa syytetoimiin ja perustuu siten lakiin. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja, jotka ovat tarpeen palvelussuhteiden, sidosryhmäyhteystyön ja hallintoasioiden hoitamiseksi.

Käsittelemme henkilötietoja vain perusteltuun käyttötarkoitukseen eli syytetoimia varten sekä vain siinä määrin ja niin kauan kuin se on tarpeen. Pyrimme varmistamaan käsiteltävien tietojen oikeellisuuden ja päivitämme tietoja tarvittaessa. Kun tietoja ei enää tarvita, ne poistetaan ja arkistoidaan lain edellyttämällä tavalla.

Henkilötietojen käsittelystä syytetoimien yhteydessä on säädetty laissa.

Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä (1054/2018).

Muuhun henkilötietojen käsittelyyn Syyttäjälaitoksessa sovelletaan

  • EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU679/2016)
  • tietosuojalakia (1050/2018)
  • lakia yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004).

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

Luovutamme henkilötietoja vain laissa mainitulla perusteella ja vain mainituille luovutuksen saajille.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän sijaintivaltion ulkopuolelle, jos kyseistä rekisteriä koskeva lainsäädäntö sallii siirron. Tällöin noudatamme siirtoa koskevia, lainsäädännössä säädettyjä määräyksiä. 

Vastuut

Vastuu tietosuojan organisoimisesta Syyttäjälaitoksessa on valtakunnansyyttäjällä ja valtakunnansyyttäjän toimiston toiminnan tuen yksikön päälliköllä. Syyttäjälaitoksen henkilöstö käsittelee työssään henkilötietoja virkavastuulla.

Syyttäjälaitoksessa on tietosuojavastaava, jonka tehtävänä on turvata rekisteröityjen oikeuksia ja kehittää henkilötietojen käsittelykäytäntöjä.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä henkilötietojen osalta on Syyttäjälaitos.

Yhteystiedot

Valtakunnansyyttäjän toimisto
Postiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Puhelin: 029 562 0800 (vaihde)
Faksi: 029 562 0888
Sähköposti:
valtakunnansyyttaja.syyttaja(at)oikeus.fi

Toimiston yhdyshenkilö

Joanna Autiovuori
hallintojohtaja
joanna.autiovuori(at)oikeus.fi

Tietosuojavastaava

Tommi Hietanen
valtionsyyttäjä
tietosuojavastaava.syyttaja(at)oikeus.fi

Tarkempia tietoja syyttäjälaitoksen henkilötietojen käsittelystä löytyy tämän sivun lopussa olevista tietosuojaselosteista.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tietyin rajoituksin saada tieto siitä, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan. Pyyntö itseä koskevien tietojen tarkastamiseksi on toimitettava rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai sitä vastaavalla varmennetulla tavalla taikka henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Tietosuojan varmistaminen

Perehdytämme henkilöstömme tietosuoja-asioihin. Jokaisella Syyttäjälaitoksen työntekijällä on velvollisuus perehtyä tarjolla olevaan koulutukseen. Jos epäilemme tai havaitsemme tietosuojan vaarantuneen, tutkimme asian viipymättä. Lisäksi ilmoitamme asiasta heti rekisteröidylle, jos tietoturvaloukkaus aiheuttaa merkittävän riskin rekisteröidyn oikeuksille, eikä laista muuta johdu.

Tietoturvaloukkaukseksi tulkitaan henkilötietojen käsittelyä koskevien lakien vastainen toiminta. Jos loukkaus täyttää rangaistavan toiminnan tunnusmerkistön, annamme asian muiden viranomaisten tutkittavaksi. Jos toiminta ei täytä rikoksen tunnusmerkistöä, mutta vaarantaa tietosuojan, asiasta voi aiheutua muu virkamiesoikeudellinen seuraamus.

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvaus 

Salassa pidettävien ja arkaluontoisten asiakirjojen lähettäminen Syyttäjälaitokseen

Katso ohjeet turvapostin ja asiakirjojen toimittamisesta sivustolta oikeus.fi

Syyttäjälaitoksen tietosuojaselosteet

Tietosuojaseloste Syyttäjälaitoksen ulkoisten asiakkaiden tietojen käsittelystä

Tietosuojaseloste rikosasioiden rekisteristä

Tietosuojaseloste Syyttäjälaitoksen henkilöstöä koskevasta rekisteristä

 

 

Navigaatio - Ei saa poistaa