Maksukyvyn muutos

Sakon kokonaisrahamäärä lasketaan päiväsakkojärjestelmän mukaan. Siinä teon laatuun perustuva päiväsakkojen lukumäärä kerrotaan päiväsakon rahamäärällä, joka puolestaan määräytyy sakotettavan maksukyvyn mukaan.

Päiväsakko määräytyy nettokuukausiansion perusteella

Päiväsakon rahamäärä on kuudeskymmenesosa sakotettavan keskimääräisestä nettokuukausiansiosta, josta tehdään muun muassa 255 euron peruskulutusvähennys. Pienin mahdollinen päiväsakon rahamäärä on 6 euroa.

Nettokuukausiansioksi lasketaan kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot, työsuhde-etuudet sekä esimerkiksi eläke ja suurin osa sosiaalietuuksista. Nettokuukausiansiot arvioidaan pääsääntöisesti verotuksen perusteella, joten tiedot voivat olla vanhoja.

Syyttäjä huomioi maksukyvyn muutokset

Syyttäjän on rangaistusmääräystä antaessaan otettava huomioon tiedossaan oleva sakotettavan olennainen maksukyvyn heikentyminen. Olennaisena muutoksena pidetään 20−25 prosentin suuruista muutosta.

Nettokuukausiansioon luettavat tulot

Sakotettavan keskimääräinen kuukausitulo lasketaan puhtaasta ansio- ja pääomatulosta. Keskimääräiseen kuukausituloon luetaan lisäksi tuloverolain (1535/1992) 33 a–33 c §:n nojalla verovapaa osinkotulo, 33 d §:ssä tarkoitettu muu verovapaa tulo sekä 33 e–33 g §:n nojalla verovapaa ylijäämä ja muu varojenjako.

Näitä verovapaita osinkotuloja ovat julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osinko (TVL 33 a §), muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osinko (33 b §, jonka mukaan esim. 75 % verovapaata tuloa 150 000 euroon asti riippuen osakkeen matemaattisesta arvosta), ulkomaiselta yhteisöltä saatu osinko (33 c §), muita osinkotuloja koskevia säännöksiä (33 d §, esim. peitelty osinko) sekä osuuskuntien ylijäämät ja varojenjaot. 

Navigaatio - Ei saa poistaa