Todistaja

Rikosasioissa on usein epäselvyyttä tai riitaa siitä, mitä syytteessä kuvatussa tilanteessa tarkkaan ottaen tapahtui. Asianosaiset pyrkivät osoittamaan, miten tapahtumat ovat heidän mielestään edenneet. Asianosaisten nimeämillä todistajilla on tässä erittäin tärkeä rooli.

Henkilötodistelu on suullista ja välitöntä eli se tapahtuu tuomioistuimen edessä asioista kertomalla. Poliisin esitutkinnassa kirjoittamia kuulustelupöytäkirjoja luetaan oikeudenkäynnissä vain poikkeuksellisesti.

Velvollisuus todistaa

Jokaisella on normaalisti velvollisuus todistaa. Joistakin asioista ei kuitenkaan tarvitse tai edes saa todistaa. Myös asianosaisen läheinen voi kieltäytyä todistamasta. Tuomioistuin päättää, onko kieltäytymisperuste olemassa.
Syyttäjän nimeämä todistaja saa valtion varoista korvauksen matkakuluistaan ja ansionmenetyksistään sekä lisäksi päivärahan. Muut asianosaiset vastaavat itse nimeämiensä todistajien palkkioista.

Velvollisuus puhua totta

Todistajalla on oikeudenkäynnissä ankara velvollisuus puhua totta, minkä vuoksi hän antaa ennen kuulustelua totuusvakuutuksen tuomioistuimelle. Todistaja on velvollinen vastaamaan totuudenmukaisesti hänelle esitettyihin kysymyksiin ja kertomaan, mitä muuta hän tietää asiasta.

Todistajan uhkaileminen ja yllyttäminen tai taivuttaminen totuudenvastaisen lausunnon antamiseen on ankarasti rangaistavaa. Esitutkintaviranomaisilla, syyttäjillä ja tuomioistuimilla on monenlaisia keinoja huolehtia todistajan turvallisuudesta. Vakavimmissa tilanteissa todistajaa voidaan jopa kuulla anonyymisti eli niin, ettei hänen henkilöllisyytensä paljastu asianosaisille.
   

 

Navigaatio - Ei saa poistaa