Tavoitteet vuosille 2024–2027

Oikeusministeriö ja Syyttäjälaitos ovat sopineet vuosien 2024–2027 tulostavoitteista ja niiden vaatimista resursseista. Tulostavoitteet on määritelty tulossopimuksessa.

Syyttäjälaitoksen tulostavoitteet vuosille 2024–2027 ovat

Syyttäjälaitoksen toiminnalliseen tehokkuuteen sekä tuotoksiin ja laadunhallintaan liittyvät 
tulostavoitteet

 1. Rikosvastuuta toteutetaan oikeudenmukaisesti, tehokkaasti ja laadukkaasti sekä vaativissa että päivittäisrikoksissa.
 2. Avoinna olevien asioiden ja erityisesti pitkään avoinna olleiden asioiden määrissä saavutetaan kohtuullinen taso.
 3. Syyteprosessia sujuvoitetaan, järjestelyt ovat valtakunnallisesti yhdenmukaiset ja ne tukevat Syyttäjälaitoksen ratkaisumäärien, -nopeuden ja -tehokkuuden kasvua sekä edistävät kansalaisten yhdenvertaista kohtelua valtakunnallisesti.
 4. Esitutkintayhteistyö on tehokasta ja lyhentää rikosasioiden käsittelyaikaa syyttäjällä.
 5. Syyttäjälaitoksen ja tuomioistuinten välisellä yhteistyöllä edistetään rikosasioiden sujuvaa ja nopeaa käsittelyä.
 6. Turvataan digitalisaation tuottavuuspotentiaali.
 7. Syyttäjien rikosAIPA-järjestelmä on otettu käyttöön ja henkilöstö on koulutettu toimintatapamuutoksiin.
 8. Syyttäjälaitoksen toiminta tunnetaan ja sitä arvostetaan.

Syyttäjälaitoksen voimavarojen hallintaan liittyvät tulostavoitteet

 1. Syyttäjälaitoksen kaikkia voimavaroja käytetään valtakunnallisesti toiminnallisen tilanteen edellyttämällä ja osaamista tehokkaasti hyödyntävällä tavalla.
 2. Syyttäjälaitoksen toimitilat ovat tarkoituksenmukaiset ja mahdollistavat korkean tietoturvaluokan aineiston käsittelyn.
 3. Syyttäjälaitoksen valmiusorganisaatio häiriö- ja kriisitilanteisiin tukee ydintoimintaa.
 4. Tukitoiminnot on järjestetty syyteprosessia parhaiten tukevalla tavalla.
 5. Syyttäjälaitoksen koulutusjärjestelmä vastaa rikosasioiden vaativuuden kasvua.
 6. Rahoituspohja ja henkilöstörakenne mahdollistavat vakaan, suunnitelmallisen ja ennakoitavan ydintoiminnan toteuttamisen.
 7. Henkilöstön työssäjaksaminen paranee.
 8. Syyttäjälaitos edistää tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista.
 9. Lapsen asemaa parannetaan.
 10. Syyttäjälaitoksen hiilijalanjälkeä pienennetään.

Tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan oikeusministeriölle puolivuotisraportissa ja toimintakertomuksessa.

 

Navigaatio - Ei saa poistaa