Kantelut

Muutosharkinta- ja muut kantelut

Valtakunnansyyttäjä voi ylimpänä syyttäjänä ottaa harkintansa mukaan paikallissyyttäjän ratkaiseman asian uudelleen ratkaistavaksi. Valtakunnansyyttäjän arvioi, onko perustetta muuttaa paikallissyyttäjän ratkaisua. Peruste tällaiseen muutosharkintaan ottamiseksi voi olla valtakunnansyyttäjälle tehty kantelu, jossa vaaditaan muutosta paikallissyyttäjän ratkaisun lopputulokseen.

Kuka tahansa voi tehdä muutosharkintapyynnön sisältävän kantelun. Asian uudelleen ratkaistavaksi ottaminen kuitenkin edellyttää, että valtakunnansyyttäjä katsoo siihen olevan tarvetta. Perusteena voi olla esimerkiksi paikallissyyttäjän ratkaisussa oleva virhe tai samankaltaisten rikosten yhdenmukaisen käsittelyn varmistaminen. 

Kantelun voi tehdä myös syyttäjän menettelystä, vaikka hänen tekemäänsä ratkaisua ei pyydettäisikään muuttamaan. Kysymys on silloin siitä, onko syyttäjä toiminut laillisesti ja velvollisuuksiensa mukaisesti. Tällaisen kantelun voi tehdä valtakunnansyyttäjän lisäksi eduskunnan oikeusasiamiehelle tai valtioneuvoston oikeuskanslerille, jotka valvovat kaiken viranomaistoiminnan laillisuutta.

Valtakunnansyyttäjä voi ottaa syyttäjän ratkaisun tai menettelyn arvioitavakseen myös omasta aloitteestaan.

Mihin kantelu voi johtaa?

Muutosharkintapyynnön johdosta voidaan esimerkiksi kumota paikallissyyttäjän päätös syyttämättä jättämisestä ja määrätä syyte nostettavaksi. Esitutkinta voidaan myös määrätä aloitettavaksi tai jatkettavaksi vastoin paikallissyyttäjän aikaisempaa päätöstä.

Virheellisesti menetelleelle syyttäjälle voidaan ilmaista ohjaava tai moittiva käsitys. Hänelle voidaan myös antaa huomautus tai kirjallinen varoitus. Rangaistavaksi epäillyn menettelyn johdosta voidaan määrätä toimitettavaksi esitutkinta ja nostaa syyttäjää vastaan virkasyyte.

Asianomistajan oikeus nostaa syyte

Jos syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta, asianomistajalla on oikeus itse nostaa syyte rikoksesta ja saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi. Sama koskee tapauksia, joissa syyttäjä on päättänyt, ettei esitutkintaa toimiteta tai että se keskeytetään taikka lopetetaan.

Muiden viranomaisten valvonta

Valtakunnansyyttäjä voi valvoa ainoastaan alaistensa syyttäjien ja syyttäjälaitoksen muun henkilöstön toimintaa. Poliisin toiminnan valvonta kuuluu poliisilaitoksille ja Poliisihallitukselle. Jos poliisia kuitenkin epäillään rikoksesta, asian esitutkintaa johtaa syyttäjä.

Eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri valvovat kaikkien viranomaisten toiminnan laillisuutta.

Lue lisää poliisirikosasioista

Kantelun tekeminen

Kantelu tehdään kirjallisesti ja se lähetetään valtakunnansyyttäjän toimistoon. Kantelussa on selostettava asioiden kulku lyhyesti:

  • mitä päätöstä tai menettelyä kantelija pitää virheellisenä
  • millä tavoin se on virheellinen
  • mitä kantelija toivoo asiassa tehtävän.

Kanteluun on suotavaa liittää asiaa koskevat päätökset ja muut asiakirjat. Kantelu on aina allekirjoitettava ja siinä on oltava kantelijan yhteystiedot.

Kantelun tekemisessä voi käyttää apuna oheista pdf-lomaketta:
Kantelu valtakunnansyyttäjälle -lomake (pdf, 118 kt)

Kantelun voi lähettää sähköpostilla tai postitse. Kirjaamoon osoitetun kantelun voi myös jättää virastotalon ala-aulaan. Kantelua tai kantelun liitetiedostoja ei voi toimittaa muistitikulla.

Viestin ja liitetiedostojen yhteenlaskettu koko voi olla korkeintaan 20 Mt. Suojatun sähköpostin lähetykseen voi käyttää turvapostia.

Ratkaisu lähetetään kantelijalle sähköpostilla tai postitse.  Postitse lähetetyt liiteasiakirjat palautetaan kantelijalle.
Valtakunnansyyttäjän toimiston yhteystiedot

Navigaatio - Ei saa poistaa