Teman för de etiska riktlinjerna

Åklagarmyndighetens etiska riktlinjer behandlar följande teman.

Likvärdighet och jämlikhet

Vårt agerande har en betydelsefull anknytning till den likvärdighet inför lag som är tryggad var och en i grundlagen. Vi behandlar alla jämlikt, vi söker efter sanningen och eftersträvar det rätta avgörandet i de brottmål som vi behandlar. Vi diskriminerar eller favoriserar ingen. Ingen personrelaterad orsak utgör en grund för avvikande bemötande från vår sida om det inte är motiverat enligt lag.

Oavhängighet, opartiskhet och intressekonflikter

Vi fungerar och vi gör våra beslut fria från ett yttre och ett osakligt påverkande. I vårt beslutsfattande och i vår arbetsprocess strävar vi efter objektivitet och enhetlighet.

Oavhängighet är frihet från intressekonflikter. Oavhängighet bedöms också med en utomståendes ögon. Det är fråga om hur saker ter sig då man betraktar dem med en utomståendes ögon. Relationer till olika människor och samfund hör också till vår fritid och vårt privatliv. Dessa relationer kan också ge upphov till en situation i vilken vår oavhängighet i någon arbetsangelägenhet kan ifrågasättas.

Vi förstår att jäva oss själva vid behov och överföra saken att handläggas av någon annan utan att befatta oss desto mera med den.

Vi är medvetna om att mottagandet av en bisyssla inte får förhindra oss från att sköta vår uppgift eller försvåra genomförandet av våra uppgifter.

Öppenhet

Det är nödvändigt att vi är pålitliga. Öppenheten i vår verksamhet ökar tilliten till oss. Vi erbjuder jämlikt och initiativrikt riktig och rättidig information om vår verksamhet och vår verksamhetsmiljö.

Vi svarar utan dröjsmål på förfrågningar om våra avgöranden, vår verksamhet och saker som vi handlägger.

Vi följer de begränsningar av offentligheten som beror på lagstiftningen.

Förtroende och förtrolighet

Vi är pålitliga och vi vill vara värda vårt förtroende varje dag. Vi styrker detta förtroende genom att fungera etiskt och fatta motiverade avgöranden i syfte att förverkliga rättskyddet och det straffrättsliga ansvaret. Vi förstår att det förtroende som vi åtnjuter smulas sönder om vi på sätt eller annat ger fog för kritik genom vår verksamhet.

I vårt jobb handlägger vi ärenden som är förknippade med information som är sekretessbelagd. Vi förstår detta och vi iakttar våra skyldigheter anknutna därtill både i arbetet och på fritiden.

Vi försöker inte erhålla information om ärenden som vi inte behandlar själva genom att fråga eller genom att utnyttja handlingar, register eller andra sätt.

Vi vet att de skyldigheter som berör uppgifter som skall hemlighållas skall iakttas också efter att tjänsteförhållandet har upphört.

Ansvarsfullhet

Vi kommer ihåg att vår verksamhet finansieras med skattemedel. Vi vill arbeta kostnadseffektivt och betjäna våra kunder.
Vi utnyttjar den respons som vi får och bedömer aktivt själva vår verksamhet. Vi utvecklar vår verksamhet självmant i enlighet med de mål och förväntningar som har uppställts för oss.

Vi använder våra arbetsredskap och vår arbetstid sakligt och effektivt.

Vi koncentrerar oss på det centrala och prioriterar våra uppgifter vid behov. Vi försöker uppnå våra mål och svarar för våra resultat.

Yrkesskicklighet

Vi kan vårt arbete. Det arbete som vi gör har många inverkningar på våra kunder, intressegrupper och vår arbetsgemenskap. De krav som ställs på vårt kunnande förändras kontinuerligt an efter som vår verksamhetsmiljö, författningarna, reglerna och arbetsmetoderna förändras. Kunnandet är i nyckelposition också då arten och mängden av våra arbetsuppgifter förändras.

Till kunnandet hör också ett aktivt arbetstag och olika färdigheter i arbetsgemenskapen. Yrkesskicklighet är ett av Åklagarmyndighetens värden.

Var och en är i sista hand själv ansvarig för att lära sig nya saker och för att hålla sin kompetens och sin yrkesskicklighet på rätt nivå och tidsenlig. Vid behov skall man kunna begära och ge. Förmännen och arbetsgivaren stöder på olika sätt allas strävan att utveckla sin yrkesskicklighet. Förmännen tar i beaktande personalens kunnande då de delar ut uppgifter.

Verksamheten i arbetsgemenskapen

Vi är medvetna om att vi utför vårt arbete som en del av vår arbetsgemenskap. Som individer och personaliteter inverkar vi på vår arbetsgemenskap och dess arbetsklimat också med vårt beteende.

Välbefinnande i arbetet är ett av våra gemensamma värden. Vi förhåller oss sakligt och artigt till alla medlemmar i vår arbetsgemenskap. Vi deltar i gemensamma evenemang. Vi godkänner inte sexuellt ofredande, rasism, diskriminering eller annat osakligt beteende på vår arbetsplats. Ett glatt lynne förgyller vardagen också för de andra.

Vi är tillgängliga. Vid behov får vi koncentrera oss i lugn och ro på vårt arbete.

Vi kan ta upp frågan om att efterfölja spelreglerna i vår arbetsgemenskap med våra arbetskamrater och vår förman.

Språk och kommunikation

Den muntliga och skriftliga kommunikationen som vi använder har en inverkan på den bild som förmedlas av oss som individer och organisation. Vi kommunicerar sakligt, lugnt och tydligt. Våra avgöranden är begripligt och öppet motiverade. Vi undviker att bli provocerade.

Vi fungerar i sociala medier i enlighet med vår etikett därom.
Genom att regelbundet följa med vår interna kommunikation (intra) och våra utomstående nätsidor håller vi oss uppdaterade om många angelägenheter som inverkar på vårt arbete och vår arbetsmiljö. Samtidigt avvärjer vi rykten.

Gåvor och förmåner

Vi känner till de faror som korruptionen innebär för rättsvården. Vår ställning förutsätter att vi iakttar en framhävd och synlig opartiskhet.

Vi har ingen skyldighet och inte alltid heller en rättighet att ta emot en gåva eller en förmån som erbjuds oss med anledning av vårt arbete. Ännu mindre har vi en rättighet att begära en sådan gåva eller förmån. En gåva eller en förmån kan rubba förtroendet för vår opartiskhet.

Vi kan ta emot en enskild gåva av ringa värde om det inte är ägnat att försvaga förtroendet för vår verksamhet. I oklara fall vägrar vi att ta emot förmånen.

Vi erbjuder inte en gåva eller en förmån som inte kan tas emot av andra med anledning av motsvarande orsaker.

Beteende och väsen

Trots den frihet som hör till alla individer kommer vi ihåg att man i olika sociala situationer kan göra slutsatser som hänför sig till vårt arbete med anledning av vårt synliga väsen och vårt yttre. Med vår klädsel, våra accessoarer och smycken vill vi inte ge motstridiga signaler eller signaler som rubbar det förtroende som vi åtnjuter.

Vi kommer ihåg betydelsen av våra gester, miner och av annan perifer kommunikation. Vi kommer också ihåg betydelsen av rättssalsetiketten.

Verksamheten utanför arbetet

Vi förstår att det riktas sådana förväntningar på vårt beteende som sträcker sig också utanför vårt arbete. I våra privatliv beter vi oss så att vi inte försvagar förtroendet för Åklagarmyndigheten.

Vi åberopar eller hänvisar inte till vårt yrke eller vår ställning i sådana samband som inte hänför sig till vårt arbete i syfte att erhålla förmåner eller nytta.

Webbplatsöversikt