Tutkijat

Syyttäjälaitoksen rekistereistä ja järjestelmistä on mahdollista saada tietoa tieteelliseen tutkimuskäyttöön. Voit tehdä tietopyynnön ja hakea tutkimuslupaa valtakunnansyyttäjän toimiston kirjaamoon osoitetulla hakemuksella.  

Tutkimuslupa tieteelliseen tutkimukseen

Tutkimuslupahakemus (lomake)

Liitä lupahakemukseen 

  • tutkimussuunnitelma
  • selvitys henkilötietojen käsittelystä/ rekisteriseloste

sekä tarvittaessa

  • eettisen toimikunnan lausunto (jos kyseessä on lääketieteellinen tutkimus)
  • muut tukimusta varten myönnetyt luvat

Tutkimussuunnitelman sisältö

Kerro suunnitelmassa, mihin hankkeeseen rekisterin tietoja aiotaan käyttää ja miksi tiedot ovat tarpeellisia tutkimuksessa. Määrittele suunnitelmassa tutkimustehtävä, aineisto sekä menetelmät mahdollisimman tarkasti. 

Kerro myös

  • tutkimuksen aikataulu
  • milloin ja missä tutkimustulos julkaistaan
  • miten tutkimustuloksia voi hyödyntää
  • tutkimuksen tavoitteet
  • tutkimukseen osallistuvien henkilöiden tehtävienjako

miten tutkimusaineistoa käsitellään tutkimuksen aikana ja sen päätyttyä

Jos tutkimuskäyttöön luovutettavat tiedot sisältävät erityisisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja tai rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyviä henkilötietoja, edellyttää rekisteröidyn oikeuksista poikkeaminen myös tietosuojalain (1050/2018) 31 §:n nojalla tietosuoja-asetuksen 35 artiklan mukainen vaikutustenarvioinnin laatimista tai tietosuoja-asetuksen 40 artiklan mukaisia käytännesääntöjen noudattamista.

Vaikutustenarviointi tulee toimittaa kirjallisesti tiedoksi tietosuojavaltuutetulle ennen tietojen käsittelyyn ryhtymistä. Laadittu vaikutustenarviointi tai tutkimuksessa sovellettavat käytännesäännöt pyydetään toimittamaan tutkimuslupahakemuksen liitteenä.

Lisätietoja ja ohjeita rekisteröidyn oikeuksista poikkeamiseen tieteellisen ja historiallisen tutkimuksen yhteydessä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta oheisen linkin takaa rekisteröidyn oikeuksista poikkeaminen.

 

 

Navigaatio - Ei saa poistaa