Dataskydd vid Åklagarmyndigheten

Att värna om dataskyddet är en del av vår verksamhet när vi sköter vårt lagstadgade uppdrag för att förverkliga straffansvar. I dataskyddsregleringen fastställs i vilka situationer vi behandlar personuppgifter och hur vi strävar efter att tillgodose de registrerades rättigheter.

Datasäkerhet är en del av dataskyddet. Åklagarmyndighetens datasäkerhetsrutiner tryggar för sin del att dataskyddet förverkligas vid behandlingen av personuppgifter.

Dataskyddsregleringen fastställer inte offentligheten för myndighetshandlingar. På handlingars offentlighet tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Myndighetshandlingar är i regel offentliga.

Dataombudsmannen övervakar att dataskyddslagstiftningen följs.

Vad grundar sig behandlingen av personuppgifter på hos oss

Vid Åklagarmyndigheten anknyter behandlingen av personuppgifter i huvudsak till åtalsåtgärder och grundar sig således på lagen. Dessutom behandlar vi personuppgifter som behövs för anställningsförhållanden, samarbete med intressentgrupper och för administrativa ärenden.

Vi behandlar personuppgifter endast för motiverade ändamål, dvs. åtalsåtgärder, samt endast i den omfattning och så länge som det behövs. Vi strävar efter att säkerställa att de uppgifter som behandlas är korrekta och uppdaterar uppgifterna vid behov. När uppgifterna inte längre behövs, tas de bort och arkiveras på det sätt som lagen förutsätter.

Om behandling av personuppgifter i samband med åtalsåtgärder föreskrivs i lag: Lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018).

På annan behandling av personuppgifter vid Åklagarmyndigheten tillämpas

  • EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU679/2016)
  • dataskyddslagen (1050/2018)
  • lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004).

Utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas inte ut regelmässigt.

Vi lämnar ut personuppgifter endast på de grunder som nämns i lagen och endast till nämnda mottagare.

Uppgifter kan överföras utanför staten där den personuppgiftsansvarige är belägen, om lagstiftningen som gäller registret tillåter överföringen. I detta fall följer vi de bestämmelser som anges i lagstiftningen gällande överföringen. 

Ansvar

Riksåklagaren och chefen för enheten för verksamhetsstöd vid riksåklagarens byrå har ansvaret för organiseringen av dataskyddet vid Åklagarmyndigheten. Åklagarmyndighetens personal behandlar personuppgifter i sitt arbete under tjänsteansvar.

Åklagarmyndigheten har ett dataskyddsombud, som har till uppgift att trygga de registrerades rättigheter och utveckla rutiner för behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig i fråga om personuppgifter är Åklagarmyndigheten.

Kontaktuppgifter
Riksåklagarens byrå
Postadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Telefon: 029 562 0800 (växel)
Fax: 029 562 0888
E-post: riksaklagaren.aklagare(at)oikeus.fi

Kontaktperson på byrån

Joanna Autiovuori
administrativ direktör
joanna.autiovuori(at)oikeus.fi

Dataskyddsombud

Tommi Hietanen
statsåklagare
tietosuojavastaava.syyttaja(at)oikeus.fi

Närmare information om behandlingen av personuppgifter vid Åklagarmyndigheten återfinns i dataskyddsbeskrivningarna i slutet av denna sida.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har med vissa begränsningar rätt att bli informerad om huruvida hans eller hennes personuppgifter behandlas. Begäran om insyn i de egna uppgifterna ska lämnas till den personuppgiftsansvarige med en egenhändigt undertecknad handling eller på något annat motsvarande verifierat sätt eller personligen hos den personuppgiftsansvarige.

Säkerställande av dataskyddet

Vi utbildar vår personal i dataskyddsfrågor. Alla anställda vid Åklagarmyndigheten är skyldiga att ta del av tillgänglig utbildning. Om vi misstänker eller upptäcker att dataskyddet äventyrats, utreder vi saken utan dröjsmål. Dessutom informerar vi den registrerade genast om ärendet, om personuppgiftsincidenten medför en betydande risk för den registrerades rättigheter, och inget annat föranleds av lagen.

Som personuppgiftsincident tolkas verksamhet i strid med lagar om behandling av personuppgifter. Om incidenten uppfyller rekvisitet för straffbar handling, överlämnar vi ärendet till andra myndigheter för utredning. Om verksamheten inte uppfyller brottsrekvisitet, men äventyrar dataskyddet, kan saken leda till andra tjänstemannarättsliga påföljder.

Beskrivning av handlingars offentlighet 

Beskrivning av handlingars offentlighet 

Sändning av sekretessbelagda och känsliga handlingar till Åklagarmyndigheten

Se anvisningar för sändning av skyddad e-post och handlingar på webbplatsen oikeus.fi

Dataskyddsbeskrivningar

Dataskyddsbeskrivning - register över utomstående kunder hos Åklagarmyndighetens förvaltning

Dataskyddsbeskrivning - Åklagarmyndighetens register över brottmål

Dataskyddsbeskrivning - Åklagarmyndighetens register över personalen

 

 

 

Webbplatsöversikt