Hyppää sisältöön

Asiakirjojen julkisuus, poliisin päätös olla toimittamatta esitutkintaa, syyttäjän pyyntö toimittaa esitutkinta, vastaaminen hakijan tietopyyntöön, syyttäjänviraston selvittämisvelvollisuus

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 15.6.2017 13.59
Uutinen

Annettu 12.6.2017, dnro 152/41/16

Yksityishenkilön syyttäjänvirastoon lähettämästä tietopyynnöstä oli käynyt ilmi, että hänen käsityksensä mukaan sanotun viraston kihlakunnansyyttäjä oli viisi kuukautta aikaisemmin pyytänyt poliisia toimittamaan esitutkintaa epäiltyä tuottamuksellista virkavelvollisuuden rikkomista koskevassa asiassa, jossa poliisi oli aiemmin päättänyt olla toimittamatta esitutkintaa. Yksityishenkilö oli tiedustellut, minkä kunnan lastensuojeluviranomaisista oli kysymys, minkä nimisiä viranhaltijat olivat ja oliko asian esitutkinta päättynyt.

Johtava kihlakunnansyyttäjä oli vastannut tiedusteluun, että pyydetyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla salassa pidettäviä, kunnes tarkoitettu asia mahdollisesti on esillä oikeuden istunnossa tai kun syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta tai asia jätetään sikseen. Johtava kihlakunnansyyttäjä ei ollut selvittänyt, oliko viraston syyttäjä tehnyt tiedustelussa tarkoitetun päätöksen. Johtava kihlakunnansyyttäjä ei ollut kieltäytymisensä yhteydessä antanut tiedustelijalle tietoa siitä, että tämä voi saattaa asian syyttäjänviraston ratkaistavaksi, eikä tiedustellut, haluaako hän asian siirrettäväksi syyttäjänviraston ratkaistavaksi.

Yksityishenkilö on kannellut siitä, ettei hän ollut saanut vastausta tiedusteluunsa siitä, minkä kunnan lastensuojeluviranomaisista oli kysymys ja oliko asian esitutkinta päättynyt.

Kantelun johdosta johtavan kihlakunnansyyttäjän tietoon on saatettu käsitys, jonka mukaan julkisuuslain 3, 13 ja 17 §:n säännösten perusteella hänen olisi tullut selvittää, mistä syyttäjänvirastossa käsitellystä asiasta hakijan tietopyynnössä oli kysymys, jotta hän olisi voinut neuvoa ja auttaa tiedon saamisessa. Tässä tapauksessa selvityksen perusteella hänelle olisi voinut paljastua, että kihlakunnansyyttäjä oli jo vastannut hakijan tietopyyntöön. Kun poliisi oli aiemmin päättänyt olla toimittamatta esitutkintaa sanotussa asiassa, pyydetyt tiedot eivät poliisin päätökseen liittyviltä osin olleet viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla salassa pidettäviä. Johtavan kihlakunnansyyttäjän olisi tullut toimittaa tietopyyntö poliisilaitokselle, jonka tutkittavaksi viraston syyttäjä oli asian määrännyt, ja tästä olisi tullut ilmoittaa tiedustelijalle. Kun johtava kihlakunnansyyttäjä oli kieltäytynyt antamasta pyydettyjä tietoja, hänen olisi julkisuuslain 14 §:n 3 momentin mukaan tullut antaa kieltäytymisensä yhteydessä hakijalle tieto siitä, että tämä voi saattaa asian syyttäjänviraston ratkaistavaksi, ja tiedustella, haluaako hän asian siirrettäväksi syyttäjänviraston ratkaistavaksi. Näin hakija olisi tarvittaessa voinut saattaa kieltäytymisen hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Ratkaisu