Hyppää sisältöön

Kantelu, selvityksen antaminen, syyttäjän velvollisuudet, hyvä syyttäjätapa

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 16.6.2022 19.30
Uutinen

Annettu 13.6.2022, dnro 87/41/20

Aluesyyttäjä oli kantelun perusteella antanut valtakunnansyyttäjän toimistolle selvityksen, jossa hän oli esittänyt kantelun ratkaisemisen kannalta selvästi merkityksettömiä mielipiteitä ja käyttänyt epäasiallisia ilmaisuja. Apulaisvaltakunnansyyttäjä otti omasta aloitteestaan tutkittavaksi aluesyyttäjän menettelyn lainmukaisuuden. 

Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi, että valtion virkamieslain 14 §:n 1 momentin mukaan syyttäjän on hoidettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä. Pykälän 2 momentin mukaan virkamiehen on käyttäydyttävä asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla. Näiden käyttäytymis- ja asianmukaisuusvaatimusten on vakiintuneesti katsottu koskevan myös Syyttäjälaitoksen sisäistä toimintaa, kuten syyttäjien välistä yhteydenpitoa sähköpostitse.

Kun arvioidaan syyttäjien käyttämien ilmaisujen asiallisuutta, on otettava huomioon, että kanteluasiassa annetun päätöksen valmisteluasiakirjat, muun muassa selvitykset, tulevat yleensä julkisiksi, kun kantelu on ratkaistu. 

Lisäksi apulaivaltakunnansyyttäjä totesi, että syyttäjän on hyvän syyttäjätavan eli syyttäjien toimintaa ohjaavien kirjaamattomien normien mukaan kohdeltava asianosaisia ihmisarvoa kunnioittavasti, toimittava objektiivisesti ja hoidettava tehtävänsä asianmukaisesti ja rehellisesti.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, että aluesyyttäjä oli mielipiteillään ja ilmaisuillaan kanteluasiaan liittyvässä selvityksessään osoittanut väheksyntää kantelua ja aluesyyttäjän päätöksiä koskenutta kantelumenettelyä kohtaan.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti vastaisen varalle aluesyyttäjän huomiota siihen, että syyttäjällä on velvollisuus esittää kanteluun antamassaan selvityksessä sellaisia tietoja, jotka ovat kantelun ratkaisemisen kannalta merkityksellisiä, ja käyttää asiallisia ilmaisuja.