Hyppää sisältöön

Näytön arviointi, tahallisuus

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 30.9.2013 8.37
Uutinen

Annettu 24.04.2007, dnro 155/21/07

Kantelukirjoituksen johdosta annetussa ratkaisussa katsottu, että lakimies oli tahallaan syyllistynyt asianajajista annetun lain 11 §:n säännöksen rikkomiseen siten, että hän oli eräässä asiassa kantajan asiamiehenä käräjäoikeudelle osoittamassaan ja allekirjoittamassaan haastehakemuksessa sekä samassa asiassa myöhemmin vastapuolelle osoittamassaan ja allekirjoittamassaan kirjeessä käyttänyt itsestään asianajajan ammattinimitystä ja toimistostaan nimitystä asianajotoimisto. Hän ei kuitenkaan ollut asianajaja, koska hän oli useita kuukausia aikaisemmin eronnut Suomen Asianajajaliiton jäsenyydestä.

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 7 §:n 1 kohdan nojalla syyte jätetty kuitenkin rikoksen vähäisyyden vuoksi nostamatta.

Kihlakunnansyyttäjä oli jättänyt syytteen nostamatta siksi, ettei ollut näyttöä tahallisuudesta.

Ratkaisu