Hyppää sisältöön

PAF:n internetpeli rikkoi arpajaislakia – Vastaajat syyllistyivät arpajaisrikokseen, mutta valtionsyyttäjä jätti syytteet nostamatta vähäisyysperusteella

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 25.7.2013 10.27
Tiedote

 

Valtionsyyttäjä Christer Lundströmin päätökset 28.1.2009 dnro R 07/6:

Valtionsyyttäjä Christer Lundström katsoo tänään valmistuneessa syyteharkinnassa, että ahvenanmaalaisen peliyhtiön PAF:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat syyllistyneet arpajaisrikokseen. PAF on ylläpitänyt internetissä suomenkielistä pelisivua. Lähes puolet pelaajista on ollut muualta Suomesta.

Peliyhtiöllä ei ole valtioneuvoston myöntämää lupaa arpajaistoimintaan, ainoastaan Ahvenanmaan maakuntahallituksen myöntämä lupa. Valtionsyyttäjä katsoo, että PAF on toimeenpannut arpajaispelejä Suomessa, kun se on pyrkinyt edistämään pelaamista myös valtakunnan alueella. Toiminta on ristiriidassa arpajaislain yksinoikeusjärjestelmän kanssa. Näin ollen PAF:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat syyllistyneet arpajaisrikokseen.

Valtionsyyttäjä on arvioinut PAF:n toimintaa ottaen myös huomioon peliyhtiön palvelimen ja hallinnon sijainnin, markkinoinnin ja pankkiyhteyksien järjestämisen. Näitä kriteerejä on arvioinut myös korkein oikeus tuomiossaan 24.2.2005 (KKO:2005:27), joka koski PAF:n pelitoimintaa internetissä. Korkein oikeus katsoi, että peliyhtiön edustajat syyllistyivät arpajaisrikokseen.

Valtionsyyttäjä toteaa, että peliyhtiö ei enää markkinoi näkyvästi. Myöskään palvelimen tai hallinnon sijoituspaikalla ei ollut korkeimman oikeuden tuomiossa ratkaisevaa merkitystä. Lopputulokseen ei ole myöskään voitu päätyä pankkiyhteyksien järjestämisen perusteella. Valtionsyyttäjän päätös perustuu siihen, että pelisivu oli käännetty suomeksi ja että melkein puolet pelaajista oli muualta Suomesta.

Valtionsyyttäjä on syyteharkinnassaan arvioinut, että maakuntahallitus on koko ajan antanut nimenomaisen hyväksyntänsä pelitoiminnalle. Tämä on kuitenkin perustunut puutteelliseen tietoon siitä, kuinka laajaa pelitoiminta on ollut muualla Suomessa. PAF on ottanut harkitun riskin antaessaan puutteellista tietoa maakuntahallitukselle. Asiakirjojen mukaan peliyhtiössä keskusteltiin mahdollisuudesta lakkauttaa suomenkielinen pelisivu. Tämän kuitenkin arvioitiin johtavan pelitoiminnan alhaisempaan tuottoon, joten PAF luopui toimenpiteestä. Maakuntahallitukselle antamassaan selonteossa PAF käsitteli kysymystä vain yleisellä tasolla.

Lisäksi asiaa koskevassa EY-lainsäädännössä on ilmennyt epävarmuutta. EU-komissio ajaa sopimusrikkomusasiaa kymmentä jäsenvaltiota vastaan, Suomi mukaan lukien, koskien pelilainsäädännön ristiriitaa suhteessa EU:n perussopimukseen. Nämä asiat ovat vielä vireillä. Lisäksi EY-tuomioistuimessa on tällä hetkellä vireillä 15 asiaa, jotka koskevat internetin pelitoimintaa. Valtionsyyttäjä katsoo, ettei tämänhetkinen tilanne kuitenkaan estä soveltamasta arpajaislainsäädäntöä. Hän on punninnut maakuntahallituksen hyväksynnän ja EU-oikeudellisten näkökohtien merkitystä ja tullut siihen tulokseen, että epäiltyjen syyllisyys on tässä vaiheessa ollut vähäistä. Näin ollen valtionsyyttäjä on päätynyt kaikesta huolimatta syyttämättäjättämiseen.

Valtionsyyttäjä toteaa erikseen päätöksessään, että nyt sovelletut lieventämisperusteet eivät tule enää sovellettaviksi, jos toiminta jatkuu tämän päätöksen antamisen jälkeen.

Valtionsyyttäjä harkitsi myös, olivatko maaneuvos ja pelaamiseen liittyvistä kysymyksistä vastaava maakuntahallituksen jäsen rikkoneet virkavelvollisuuttaan. Maakuntahallitus valvoo PAF:n pelitoimintaa.

Valtionsyyttäjä katsoi, että maakuntahallitus oli ollut huolimaton, koska se ei ollut pyytänyt peliyhtiöltä lisäselvitystä vaan hyväksyi toiminnan puutteellisin tiedoin. Valtionsyyttäjä kuitenkin katsoi, ettei kukaan syyllistynyt tältä osin rikokseen.

Lisätietoja antaa valtionsyyttäjä Christer Lundström, puh. 010 3620 817.

Syyttämättäjättämispäätökset ((09/4 - 09/12) voi tilata Valtakunnansyyttäjänviraston kirjaamosta, puh. 010 3620 810. Päätökset ovat ruotsiksi.