Hoppa till innehåll

PAF:s Internetspel strider mot lotterilagen - Svarandena skyldiga till lotteribrott, gärningsmännens skuld dock ringa

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.7.2013 10.27
Pressmeddelande

 

Statsåklagare Christer Lundströms beslut 28.1.2009 dnr R 07/6:

Ålands Penningautomatförenings (PAF:s) VD och styrelsemedlemmar har gjort sig skyldiga till lotteribrott. Till den slutsatsen kom statsåklagare Christer Lundström i sin åtalsprövning som blev klar idag. PAF har upprätthållit en finskspråkig spelsida. Nästa hälften av spelarna har kommit från övriga Finland.

PAF har haft speltillstånd endast av landskapsregeringen men inte av statsrådet. Statsåklagaren anser det vara styrkt att PAF:s åtgärder i syfte att möjliggöra och främja speldeltagande i riket innebär att PAF anordnat lotteri i riket. Detta strider mot det spelmonopol lotterilagen bygger på. Därför har PAF:s VD och styrelsemedlemmar gjort sig skyldiga till lotteribrott.

Statsåklagaren har ytterligare prövat PAF:s verksamhet med hänsyn till placeringen av PAF:s server och administration, marknadsföring och ordnande av bankförbindelser. Dessa kriterier analyserade även högsta domstolen i sin dom 24.2.2005 (HD 2005:27). Den domen gällde PAF:s spelverksamhet på Internet och högsta domstolen ansåg att representanter för PAF gjort sig skyldiga till lotteribrott.

Statsåklagaren konstaterar att någon betydelsefull marknadsföring inte längre förekommit. Placeringen av servern och administrationen hade ej heller någon avgörande betydelse i högsta domstolens dom. Man kan inte heller dra några slutsatser gällande ordnande av bankförbindelserna. Statsåklagarens avgörande baserade sig på det att spelsidan översatts till finska och att nästan hälften av spelarna kom från övriga Finland.

Statsåklagaren har i sin åtalprövning vägt in att landskapsregeringen hela tiden har givit sitt uttryckliga godkännande för spelverksamheten. Detta godkännande har dock baserat sig på bristfällig information om hur omfattande spelverksamheten varit i övriga Finland. PAF har tagit en kalkylerad risk då man gett landskapsregeringen bristfällig information. Av handlingarna framgår att man inom PAF diskuterat möjligheten att lägga ned den finskspråkiga spelsidan, men man har gjort den bedömningen att detta skulle leda till lägre avkastning på spelverksamheten. Därför avstod PAF från denna åtgärd. I sin redogörelse till landskapsregeringen behandlade PAF denna fråga endast i allmänna drag.

Ytterligare har viss osäkerhet gällande EG-rätten förekommit. Speciellt det faktum att EU-kommissionen startat fördragsbrottsärenden mot sammanlagt tio medlemsländer, däribland Finland, gällande om spellagstiftningen står i strid med EU:s grundfördrag. Dessa ärenden är ännu anhängiga. Ytterligare är 15 ärenden gällande spelverksamhet på Internet för tillfället anhängiga vid EG-domstolen. Statsåklagaren anser att detta inte i dagsläge är ett hinder för att tillämpa lotterilagstiftningen. Han har trots allt vägt in betydelsen av att landskapsstyrelsen givit sitt godkännande för verksamheten samt de EG-rättsliga aspekterna och stannat för att gärningsmännens skuld i detta skede är ringa. Därför har han trots allt stannat för att inte väcka åtal.

Statsåklagaren konstaterar i sitt beslut att de grunder som nu talade för att gärningsmännens skuld var ringa gäller inte längre om verksamheten fortsätter efter detta beslut.

Statsåklagaren prövade även om lantrådet och den ledamot av landskapsregeringen som ansvarar för spelfrågor har brutit mot sin tjänsteplikt. Landskapsregeringen övervakar PAF:s spelverksamhet.

Statsåklagaren ansåg att landskapsregeringen varit oförsiktig då den inte inbegärt tilläggsutredning av PAF utan baserade sitt godkännande för verksamheten på bristfällig information. Statsåklagaren ansåg dock inte att någon gjort sig skyldig till brott till denna del.

Tilläggsupplysningar ges av statsåklagare Christer Lundström, tel 010 362 0817.

Besluten om åtalseftergift (09/4 - 09/12) kan beställas från Riksåklagarämbetets registratur, 010 3620 810.