Hyppää sisältöön

Palvelusrikos, sotilasrikos, perätön lausuma viranomaismenettelyssä, syytteen vaara, esitutkinta, esimies

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 30.9.2013 9.59
Uutinen

Annettu 5.9.2008, dnro SO 07/23

Kaksi törkeään lahjuksen ottamiseen rauhanturvajoukoissa syyllistyneiden sotilaiden esimiestä pantiin syytteeseen palvelusrikoksesta, koska heidän epäiltiin laiminlyöneen puuttua alaistensa väärinkäytöksiin. Toinen syytetty oli lahjusrikoksiin syyllistyneiden välitön esimies, jonka epäiltiin rikkoneen yleisen palvelusohjesäännön määräyksiin perustuvan velvollisuutensa puuttua käskynalaisen tekemiin rikkomuksiin ja ryhtyä niiden vaatimiin toimiin. Toinen syytetty oli rauhanturvajoukon sotilaiden kurinpitoesimies, jonka epäiltiin edellä mainitun velvollisuuden lisäksi rikkoneen myös sotilaskurinpitolaissa säädettyä velvollisuutta toimittaa esitutkinta, kun on syytä olettaa, että on tehty sotilasoikeudenkäyntilaissa tarkoitettu rikos.

Samassa asiassa katsottiin, ettei kaksi lahjusrikoksiin syyllistyneiden sotilaiden esimiestä syyllistynyt perättömään lausumaan viranomaismenettelyssä, vaikka he jättivät lahjusrikosasian esitutkinnan todistajankuulusteluissa kertomatta tietojaan väärinkäytösepäilyistä, koska tietojen ilmaiseminen olisi johtanut heidät itsensä syytteen vaaraan.

Ratkaisu