Hyppää sisältöön

Periaatteellinen kannanotto, esitutkintayhteistyö, päätösten perusteleminen, pakkokeinot esitutkinnan aikana

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 14.11.2016 7.00
Uutinen

Annettu 14.11.2016, dnro 111/41/16

Kihlakunnansyyttäjä oli jättänyt perustelematta kannanottonsa epäillyn esittämään lisätutkintapyyntöön ja esteellisyysväitteeseen. Apulaisvaltakunnansyyttäjä saattoi kihlakunnansyyttäjän tietoon periaatteellisena kannanottonaan sen, että kaikki syyttäjän päätökset tulee perustella siten kuin oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 6a §:n 2 momentissa säädetään.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä saattoi edelleen kihlakunnansyyttäjän tietoon periaatteellisen kannanottonsa siitä, että pakkokeinolain (806/2011) ja valtakunnansyyttäjän antaman pakkokeino-ohjeen (VKS:2016:3) voimaantulon jälkeen syyttäjällä on velvollisuus seurata tarkoin pakkokeinojen käyttöä esitutkinnan aikana. Jos aihetta ilmenee, syyttäjän on tutkinnanjohtajan kanssa neuvoteltuaan käytettävä pakkokeinolain syyttäjälle antamia toimivaltuuksia ja hoidettava itse pakkokeinoasia myös esitutkinnan aikana. Tämä edellyttää erityisesti laajoissa ja vaativissa rikosasioissa syyttäjän aktiivista osallistumista esitutkintaan.

Ratkaisu