Hyppää sisältöön

Työrikos. Työsuojeluviranomaisen kuuleminen. Esitutkinnan rajoittaminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 8.6.2017 8.00
Uutinen

Annettu 1.6.2017, dnro 168/21/17

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen saattoi kihlakunnansyyttäjän tietoon käsityksen, jonka mukaan hänen ei olisi tullut lopettaa esitutkintaa esitutkinnan rajoittamispäätöksellä epäiltyä työaikarikkomusta koskevassa asiassa huolehtimatta ensin siitä, että työsuojeluviranomaiselle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 50 §:n 2 momentissa säädetyin tavoin esitutkinnassa ilmi tulleiden seikkojen johdosta, joihin esitutkinnan rajoittamispäätös osittain perustui.

Työsuojeluviranomainen oli tehnyt asiassa tutkintapyynnön poliisille. Sen jälkeen esitutkinnassa oli kuulustelu asianomistajaa ja tutkinnanjohtaja oli tehnyt syyttäjälle esityksen esitutkinnan rajoittamiseksi epäillyn rikoksen vähäisyyden perusteella. Esityksen perusteluna oli viitattu asianomistajan kertomukseen, joka ei ollut aluehallintoviraston tiedossa. Kihlakunnansyyttäjä oli esityksen mukaisesti päättänyt, että esitutkinta lopetetaan.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen totesi päätöksessään, että kihlakunnansyyttäjä ei ole käyttänyt väärin syyttäjälle kuuluvaa harkintavaltaa, kun hän on tutkinnanjohtajan esityksestä lopettanut esitutkinnan vähäisyysperusteella. Asia jää kihlakunnansyyttäjän päätöksen varaan.

Ratkaisu