Forskare

Uppgifter ur Åklagarmyndighetens register och system kan lämnas ut för vetenskaplig forskning. Du kan göra en begäran om information eller ansöka om forskningstillstånd med en ansökan till registratorskontoret vid riksåklagarens byrå.

Forskningstillstånd till vetenskaplig forskning

Ansökan om forskningstillstånd (pdf-blankett på finska)

Bifoga till ansökan om tillstånd 

  • forskningsplanen
  • utredning om behandlingen av personuppgifter / registerbeskrivning

samt vid behov

  • etiska kommitténs utlåtande (om det är fråga om medicinsk forskning)
  • andra tillstånd som beviljats för forskning

Forskningsplanens innehåll

Berätta i planen om det projekt som registeruppgifterna är avsedda för och varför uppgifterna behövs i undersökningen. I planen specificera undersökningens syfte, material och metoder så noggrant som möjligt. 

Ange också

  • undersökningens tidsplan
  • när och var undersökningens resultatet publiceras
  • hur undersökningens resultat kan användas
  • undersökningens mål
  • fördelningen av uppgifter mellan personerna i forskningsgruppen
  • hur undersökningsmaterialet hanteras under och efter undersökningen

Om de uppgifter som lämnas ut för forskningsändamål innehåller uppgifter i särskilda kategorier av personuppgifter eller personuppgifter som gäller förseelser eller domar i brottmål, krävs det för ett undantag från den registrerades rättigheter enligt 31 § i dataskyddslagen (1050/2018) också att det utförs en konsekvensbedömning enligt artikel 35 i dataskyddsförordningen eller att en i artikel 40 i dataskyddsförordningen avsedd uppförandekod följs. Konsekvensbedömningen ska skriftligen delges dataombudsmannen innan behandlingen inleds.

Dessutom ska konsekvensbedömningen eller den uppförandekod som tillämpas på undersökningen bifogas till ansökan om forskningstillstånd.

Mer information och anvisningar om undantag från den registrerades rättigheter i samband med vetenskapliga och historiska undersökningar finns på webbplatsen för dataombudsmannens byrå.


 

 

Webbplatsöversikt