Förändrad betalningsförmåga

Det totala bötesbeloppet beräknas enligt dagsbotssystemet. Där multipliceras antalet dagsböter baserade på gärningens art med dagsbotens penningbelopp, som fastställs enligt den bötfälldes betalningsförmåga.

Dagsboten fastställs på basis av nettomånadsinkomsten

Dagsbotens penningbelopp är en sextiondedel av den bötfälldes genomsnittliga nettomånadsinkomst, från vilken bland annat ett baskonsumtionsavdrag på 255 euro görs. Det minsta möjliga dagsbotsbeloppet är 6 euro. Med till exempel en nettomånadsinkomst på 2 000 euro är beloppet på dagsboten 29 euro. Således blir böterna för en gärning som motsvarar 10 dagsböter 290 euro.
I nettomånadsinkomsten ingår alla skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster, naturaförmåner och till exempel pension och största delen av socialförmånerna. Nettomånadsinkomsten bedöms i regel på basis av beskattningen, och därför kan uppgifterna vara föråldrade.

Åklagaren beaktar förändringar i betalningsförmågan

Vid fastställandet av strafföreläggandet ska åklagaren beakta en väsentligt försämrad betalningsförmåga om detta är känt. Som en väsentlig förändring anses en förändring på 20–25 procent.

Webbplatsöversikt