Hyppää sisältöön

Lievä pahoinpitely, virkavelvollisuuden rikkominen, rikoksen vähäisyys, esitutkinnan puutteellisuus

Syyttäjälaitos
24.9.2013 8.36
Uutinen

Annettu 31.10.2007, dnro 398/21/07

Luokan opettaja oli tehnyt kouluopetuksen aikana ruumiillista väkivaltaa 13-vuotiaalle oppilaalleen lyömällä häntä kerran avokämmenellä poskeen, johon oli tullut punoittava jälki. Asianomistaja oli huostaanotettu sijaishuollossa oleva lapsi. Kihlakunnansyyttäjä jätti opettajan syyttämättä lievästä pahoinpitelysta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta rikosten vähäisyyden perusteella. Lisäksi syyttäjän mukaan oikeudenkäyntiä ja rangaistusta voitiin pitää kohtuuttomina ja tarkoituksettomina huomioon ottaen asiasta opettajalle aiheutuneet muut seuraamukset ja asian julkisuus. Opettajalle oli annettu menettelynsä vuoksi kirjallinen varoitus.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi, että rikokset eivät olleet vähäisiä. Syyttämättä jätetty toimi opettajana ja pahoinpitely oli tapahtunut kouluopetuksen aikana. Opettaja ei ollut käyttäytynyt asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla. Pahoinpitely oli järkyttänyt lasta ja hän oli joutunut olemaan pois koulusta. Teko oli tahallinen eikä siihen ollut liittynyt sellaisia tekijän syyllisyyttä vähentäviä seikkoja, että rikokset olisivat olleet niiden haitallisuus ja niistä ilmenevä tekijän syyllisyys huomioon ottaen kokonaisuutena arvostellen lajissaan vähäisiä. Apulaisvaltakunnansyyttäjä jätti kuitenkin kohtuusperusteella syytteen lievästä pahoinpitelystä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta nostamatta.

Esitutkinta oli myös puutteellinen. Lapsen äitiä, joka oli lapsensa huoltajana tämän laillinen edustaja ei oltu kuultu lainkaan.

Esitutkinnan puutteellisuuden johdosta apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi, että oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (ROL) säännösten mukaan alaikäiseen kohdistuneen rikoksen johdosta oikeus syyttämispyynnön esittämiseen on vajaavaltaisen huoltajalla tai muulla laillisella edustajalla. Samoin oikeudenkäymiskaaren mukaan alaikäisen henkilöä koskevassa asiassa vajaavaltaisen puhevaltaa käyttää huoltaja tai muu laillinen edustaja. 15 vuotta täyttäneellä vajaavaltaisella on huoltajansa ohella oikeus tehdä syyttämispyyntö ja käyttää puhevalta henkilöään koskevassa asiassa. Huostaanotetun lapsen huolto pysyy edelleen huoltajalla paitsi, jos tuomioistuin on tehdystä hakemuksesta määrännyt toisin. Huostaanottotapauksessa puhevalta lapsen asiassa ei siirry huoltajalta sosiaalilautakunnalle eikä sijaisvanhemmille. Tämä merkitsee sitä, että alaikäisen asiassa vaatimuksia esittää huoltaja tai muu laillinen edustaja.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi, edelleen että syyttäjä vastaa osaltaan esitutkinnan asianmukaisuudesta. Hänen tulee huolehtia siitä, että esitutkinta on suoritettu niin kattavasti, että hänellä on riittävät tiedot syyteharkintaratkaisun tekemiseksi. Kihlakunnansyyttäjän olisi tullut määrätä lisätutkinta lapsen huoltajan eli tämän äidin kuulemiseksi. Huoltajan mahdollisilla korvausvaatimuksilla on ollut merkitystä syyttämättäjättämispäätöksen edellytyksiä harkittaessa. Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota asianomaisiin oikeudenkäymiskaaren ja ROL:n säännöksiin sekä syyttäjän velvollisuuteen huolehtia siitä, että esitutkinta on suoritettu esitutkintalain edellyttämin tavoin.

Ratkaisu