Hyppää sisältöön

Syyttämättä jättäminen, päätösten perusteleminen, esitutkintayhteistyö

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 22.8.2013 14.50
Uutinen

Annettu 25.7.2013, dnro 108/21/13

Kihlakunnansyyttäjä oli jättänyt syytteet epäiltyä törkeää kavallusta koskevassa asiassa nostamatta näytön puutteen takia. Päätöksistä eivät selkeästi ilmenneet tapahtumatiedot ja toimenpiteistä luopumisen perusteet. Kantelija oli jäänyt siihen käsitykseen, että asiassa olisi täyttynyt perusmuotoisen kavalluksen tunnusmerkistö, mutta sen syyteoikeus olisi vanhentunut syyteharkinnan aikana.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota syyttäjän päätösten avoimeen ja oikeudellisesti vakuuttavaan perustelemiseen valtakunnansyyttäjän 29.1.2007 antaman yleisohjeen (VKS:2007:4) mukaisesti. Jos näin olisi toimittu, kantelija olisi saanut tiedon mm. myös siitä, että kavalluksen syyteoikeus oli vanhentunut jo esitutkinnan aikana.

Lisäksi apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen totesi, että eduskunnan käsiteltävänä on lakiesitys (HE 58/2013 vp), joka koskee oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamista mm. siten, että lakiin sisällytettäisiin syyttäjän päätöksen perusteluvelvollisuutta koskeva säännös. Sen mukaan perusteluista on ilmettävä ne seikat ja todisteet sekä näytön arviointi ja oikeudellinen päättely, joihin ratkaisu perustuu. Käytännössä säännös edellyttäisi vähintään yllä viitatun valtakunnansyyttäjän ohjeen tasoisia perusteluita. Esitys johtanee lain säätämiseen. Näin ollen perusteluvelvollisuuden laiminlyöminen merkitsisi tulevaisuudessa lakiin perustuvan velvollisuuden rikkomista.

Ratkaisu