Riksåklagarens allmänna anvisningar

Varje åklagare har självständig åtalsrätt i de ärenden han handlägger. Enligt lagen kan riksåklagaren ändå ge anvisningar, med vilka man strävar till att åklagarverksamheten skulle göras enhetligare och mera ändamålsenlig.

Riksåklagarens allmänna anvisningar till åklagarna uppdateras i enlighet med gällande lagstiftning.

Obs! Om anvisningarna innehåller kontaktuppgifter, vänligen kontrollera de aktuella kontaktuppgifterna på vår kontaktuppgiftssida.

Förundersökning

RÅ:2022:1 Anvisning om åklagarnas riksomfattande beredskap
RÅ:2020:1 Förundersökning av brott som en polisman misstänks ha begått och meddelande av beslut om åtalsprövning i ett polisbrottmål
RÅ:2023:3 Anvisning om underrättelse till åklagaren om brott som kommit för undersökning, förfarandet och åklagarens åtgärder
RÅ:2016:5 Begränsning av förundersökning
RÅ:2016: 3 Anvisning om tvångsmedel
RÅ:2014:1 De lokala åklagarmyndigheternas anmälningsskyldighet
RÅ:2023:1 Anvisning om åklagarens förundersökningsarbete
RÅ:2007:1 Effektivisering av handläggningen av ekonomiska brott
RÅ:2006:5 Uppgörande av beslut om begränsning av förundersökningen i tekniskt avseende

Åtalsprövning

RÅ:2021:1 Systemet med specialiserade åklagare
RÅ 2023:2 Snabb handläggning av brottmål
RÅ:2018:2 Påföljder för straffbart bruk av narkotika
RÅ:2015:6 Anvisning om tillämpning av lagstiftning som gäller åtalsuppgörelse
RÅ:2017:2 Förfarandet vid yttrandefrihetsbrott
RÅ:2016:6 Hur beslut om åtalseftergift sätts upp samt beslutets innehåll
RÅ:2016:4 Om brådskande behandling och prioritering av åklagarens uppgifter
RÅ:2013:3 Uppföljning och avgörande av ärenden i vilka åtalsprövningen fördröjts
RÅ:2013:2 Förordnande av två eller flera åklagare till samma ärende
RÅ:2007:3 Motivering av åtalsprövningsavgöranden
RÅ:2006:3 Drivande av målsägandes privaträttsliga anspråk

Rättegång och överklagande

RÅ:2016:2 Särskilda förfaranden i anslutning till anonym bevisning
RÅ:2023:4 Förfarande i militära rättegångsärenden
RÅ:2012:2 Åklagares ändringssökande till hovrätten
RÅ:2009:1 Åklagarens ansökan om besvärstillstånd till högsta domstolen
RÅ:2006:2 Beslut om verkställighet av reststraff

Övriga föreskrifter

RÅ:2015:5 Registrering av brottmål med saksamband
RÅ:2015:1 Vissa ärenden som skall anmälas till justitiekanslern eller justitieombudsmannen
RÅ:2007:6 Utvecklandet av nyckelåklagarverksamheten
RÅ:2006:5 Uppgörande av beslut om begränsning av förundersökningen i tekniskt avseende (Anvisningen gäller Sakari -systemet)

Webbplatsöversikt