Åklagarmyndighetens medalj

Åklagarmyndighetens medalj – symbol för ett oberoende Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndighetens medalj är en utmärkelse som riksåklagaren kan bevilja en person som betjänat Åklagarmyndigheten särskilt förtjänstfullt. Medaljen kan också beviljas en myndighet eller ett annat samfund som gjort betydande insatser som befrämjar målen med åklagarverksamheten.

Medaljens historia

Beslut om att låta prägla åklagarmyndighetens medalj fattades 31.3.2000. Då hade det gått 100 år sedan Kaarlo Ignatius avhandling om det moderna åklagarväsendet granskades.
Ignatius var intresserad av en reform av rättegångsväsendet och -förfarandet. Han arbetade för ett åklagarämbete i huvudsyssla, åklagarnas fullständiga självständighet från domstolarna och domarna, ett rent ackusatoriskt förfarande i straffprocessen, ett muntligt och omedelbart förfarande vid mottagningen av bevis – samtliga reformer som genomfördes under beteckningen rättvis rättegång i 1900-talets slut. Utvecklingsmål som Ignatius föreslagit genomfördes också i anslutning till reformen av åklagarväsendet i Finland åren 1996–1997 – nästan hundra år efter att avhandlingen granskades.

Medaljens mottagare

Medaljen har en diameter om 80 millimeter. Tre exemplar präglades i silver och 200 exemplar i brons. Det första exemplaret i silver överräcktes till Republikens president 5.6.2001. Medaljen offentliggjordes på åklagarväsendets dag 28.9.2001. Medaljen har beviljats:

 1. Biträdande riksåklagare Martti Jaatinen 28.9.2001
 2. Biträdande justitiekansler Jukka Pasanen 28.9.2001
 3. Släktföreningen Ignatius rf 5.12.2001
 4. Vasa hovrätt 20.12.2001
 5. Leena Ignatius 10.6.2002
 6. Kuntsin säätiö 2.12.2002
 7. Riksåklagare Matti Kuusimäki 25.1.2005
 8. Polisöverdirektör Markku Salminen 30.11.2007
 9. Åklagarämbetet i Estland 14.11.2008
 10. Ledande häradsåklagare Pekka Noronen 30.1.2009
 11. Biträdande riksåklagaren Jorma Kalske 12.2.2010
 12. Gränsbevakningsväsendet 26.11.2010
 13. Advokat Markku Fredman 21.3.2014
 14. Tingsdomare Mikko Jaatinen 21.3.2014
 15. Statsåklagare Christer Lundström 1.12.2017
 16. Ledande häradsåklagare Jarmo Toivola 27.8.2018
 17. Ledande häradsåklagare Heikki Poukka 28.3.2019
 18. Biträdande chef, distriktsåklagare Eeva-Liisa Olkinuora 3.12.2021
 19. Konsultativ tjänsteman Virpi Jalkanen 3.12.2021
 20. Riksåklagare Raija Toiviainen 3.12.2021

Kaarlo Ignatius

Presidenten för hovrätten Kaarlo Yrjö Benedictus Ignatius (12.11.1869–13.1.1942) blev kandidat i de båda rätterna 1893, licentiat och doktor år 1900. Han arbetade bland annat som assessor vid Viborgs hovrätt, som lagutskottets sekreterare och advokat. Han studerade och reste på regeringens uppdrag i Europa. Senast arbetade Ignatius som president för Vasa hovrätt 1923–27. En klassisk artikel i Ignatius rikliga skriftliga produktion är undersökningen Onko rikosasioissa todistelun uudestaan tutkiminen ylemmässä oikeudessa vastedes sallittava? (Ska ny undersökning av bevisningen framledes tillåtas i brottmål i högre domstolar?) (LM 1907 sid. 105).

Bildtext: På åklagarväsendets medalj, som designats av skulptör Erkki Kannosto, finns ett porträtt på Kaarlo Ignatius. Årtalen 1900 och 2000 påminner om Ignatius avhandling, som förblivit aktuell i hundra års tid. På medaljen avbildas åklagaren som en riddare som försvarar sin fästning som byggts av paragrafer – dvs. samhället. Tanken sammanfattas i den latinska texten Accusator pro summo bono publico – Åklagaren för allt det gemensamma goda.

Webbplatsöversikt