Allmän rätt till information

Handlingar som innehas av en myndighet och som har upprättats av myndigheten är offentliga, om de inte är sekretessbelagda genom lag. Bestämmelser om handlingarnas offentlighet finns i offentlighetslagen. Var och en har rätt att ta del av en offentlig myndighetshandling oavsett om personen i fråga är part i ärendet eller inte.

Begär uppgifter per e-post från det åklagardistrikt som har behandlat ditt ärende. Åklagarmyndighetens kontaktuppgifter.

Ange i ditt meddelande:

  • vilka uppgifter du behöver 
  • dina kontaktuppgifter

Om din begäran om information innehåll en stor mängd data eller på annat sätt är arbetskrävande, tar vi ut en avgift. Om begäran om information är avgiftsbelagd meddelar vi dig innan vi uppfyller din begäran. 

Grunden för avgiften

Åklagarmyndigheten tar ut en avgift enligt 5 § i Justitieministeriets förordning
om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 2022–2024.

Webbplatsöversikt