Åklagardistrikt

I syfte att ordna Åklagarmyndighetens verksamhet har myndigheten delats in i åklagardistrikt. Det finns fem åklagardistrikt: Södra Finland, Västra Finland, Norra Finland, Östra Finland och Åland.

Åklagardistriktet svarar för ordnandet av åklagaruppgifterna i de brottmål som handläggs i distriktet. Dessutom ska åklagardistriktet

  • utveckla åklagarverksamheten inom sitt eget verksamhetsområde under ledning av riksåklagarens byrå
  • svara för åklagarverksamhetens resultat
  • övervaka att åklagarnas verksamhet är lagenlig och enhetlig
  • ombesörja myndighetssamarbetet.

Dessutom ska åklagardistriktet sköta övriga uppgifter som riksåklagarens byrå särskilt ålägger.

Åklagardistrikten leds av ledande distriktsåklagare. Den ledande distriktsåklagaren bistås av en biträdande chef.

 

 

 

Webbplatsöversikt