Rättegång i brottmål

Ett åtal som åklagaren väckt behandlas vid domstol antingen i en muntlig rättegång eller i ett skriftligt förfarande.

Stämning

Åklagarens yrkanden framgår av en stämningsansökan som lämnas till domstolen. Stämningsansökan innehåller åtalet och ett straffyrkande. I stämningsansökan kan också framföras andra yrkanden, till exempel förverkande av ekonomisk vinning av brottet.

Stämningsansökan delges svaranden genom stämning. Stämningen delges normalt av domstolen.

I de fall där svaranden kan vara svår att nå senare, kan också åklagaren delge stämningen. I dessa fall utför åklagaren åtalsprövningen och utför stämningen genast efter att förundersökningen slutförts.

I stämningen informeras svaranden om rättegångens tid och plats. Till brottmålets målsägande och vittnen sänds i god tid kallelser till rättegången. Av stämningen och kallelsen framgår om parterna ska infinna sig personligen till rättegången eller om de kan sända sina ombud dit. I vissa fall kan målet avgöras även om den åtalade är frånvarande.

Rättegång

Rättegången i ett brottmål är i allmänhet muntlig, vilket innebär att åklagaren och de övriga parterna är närvarande vid rättegången. Åklagarens plikt är att visa att det brott som beskrivs i åtalet har begåtts. När domstolen avgör målet kan den endast ta hänsyn till omständigheter som framförs i den muntliga förhandlingen. Rättegången leds av domstolens ordförande.

Parterna, dvs. åklagaren, svaranden och målsäganden, motiverar sina ståndpunkter och lägger fram bevis som stöd för dem. Till slut avger de sina slutpläderingar. Domstolen avkunnar domen genast efter beslutsöverläggningen eller senare vid en utsatt tidpunkt i domstolens kansli.

Skriftligt förfarande

En del brottmål behandlas i ett skriftligt förfarande. Då kallas parterna och vittnena inte till domstolen för att höras. Svaranden kan beredas möjlighet att avge en muntlig utsaga. Domstolen avkunnar domen vid en tidpunkt som den meddelat i förväg.

Ett mål kan behandlas i ett skriftligt förfarande om det föreskrivna straffet för brottet är högst två år fängelse. Sådana brott är till exempel trafikbrott, stöld, bedrägeri och misshandel.

Skriftligt förfarande förutsätter att svaranden erkänner brottet före rättegången och ger sitt samtycke till ett skriftligt förfarande. Om målsäganden i samband med förundersökningen har framfört krav som bygger på brottet, förutsätter ett skriftligt förfarande även att målsäganden ger sitt samtycke till förfarandet.

Sökande av ändring

Ett åtal behandlas i allmänhet i tingsrätten som första rättsinstans. Det är möjligt att söka ändring i tingsrättens dom genom att överklaga domen till hovrätten. Ändringssökande i hovrätten kräver dock ofta att hovrätten först beviljar tillstånd till fortsatt handläggning.

Ändring i hovrättens dom kan sökas hos högsta domstolen, om högsta domstolen beviljar besvärstillstånd. Det är också möjligt att söka besvärstillstånd gällande en dom, som avkunnats av en tingsrätt, direkt hos högsta domstolen på prejudikatsgrund.

Mer information om domstolarna finns på webbplatsen oikeus.fi

Mer information om handläggning av brottmål finns på webbplatsen oikeus.fi

Webbplatsöversikt