Åklagarmyndighetens vision

”Åklagarmyndigheten – progressiv med kunskap och inflytande: rättvist verkställande av det straffrättsliga ansvaret. Hos oss arbetar man gärna och arbetet är viktigt.”


Visionen har att göra med viljan. Överst står en åskådlig och avgränsad beskrivning av vad vi vill vara i framtiden. Visionen måste upplevas som ens egen, som energisk och värd att eftersträva. Den kan inte uppnås utan ansträngningar i vardagen där förändringarna i omvärlden och lagstiftningen sker, våra arbetsredskap utvecklas och internationaliseringen framskrider.

Progressiv med kunskap

Kompetens är vår styrka. Det arbete som vi gör har många inverkningar på våra kunder, intressegrupper och vår arbetsgemenskap. De krav som ställs på vårt kunnande förändras kontinuerligt an efter som vår verksamhetsmiljö, författningarna, reglerna och arbetsmetoderna förändras. Kunnandet är i nyckelposition också då arten och mängden av våra arbetsuppgifter förändras.

Vars och ens yrkesskicklighet har ett ”bäst-före-datum”. Därför håller vi vår kompetens ständigt aktuell. Specialiseringsutvecklingen inom Åklagarmyndigheten är långt driven. Vi erbjuder alla våra anställda modernt utformade interna och externa utbildningar av hög kvalitet. Var och en kan söka till utbildningarna efter behov, också på eget initiativ. Hos oss kan man via utbildningen utvecklas till en framstående expert.

Kompetenskravet sträcker sig också till medarbetarnas samarbets- och interaktionsförmåga samt till ledningen på alla nivåer. Vi kan agera som medlemmar i en arbetsgemenskap enligt våra värdegrunder. Vi uppskattar varandra, ger feedback och utvecklar ständigt ledningen.

Inflytande

Inflytandet är ett resultat av vår verksamhets samhälleliga effekter. Åklagarmyndigheten har tilldelats mycket makt. Vi inriktar våra arbetsinsatser på adekvata frågor. Resultatstyrningen fungerar och har effekt. Med stöd av våra chefer drar vi upp enhetliga riktlinjer och träffar andra val som vår verksamhet kräver.  Vi åstadkommer resultat som vår uppdragsgivare samhället med full rätt förväntar sig av oss.

Den offentliga bilden av oss är positiv. Vår kommunikation är aktiv och ömsesidig. Inom kriminalpolitiken utövar vi ett stort inflytande. Vårt agerande är obetingat opartiskt. Vår effektivitet är känd. Vi tillhandahåller service och människor litar på oss.

Rättvist verkställande av det straffrättsliga ansvaret

Åklagarmyndighetens främsta uppgift är att ansvara för att det straffrättsliga ansvaret förverkligas, det vill säga att ett i lagen angivet straff följer av ett brott som begåtts.

Vi fungerar och vi gör våra beslut fria från ett yttre och ett osakligt påverkande. I vårt beslutsfattande och i vår arbetsprocess strävar vi efter objektivitet och enhetlighet.

Vi behandlar alla jämlikt, vi söker efter sanningen och eftersträvar det rätta avgörandet i de brottmål som vi behandlar. Vi diskriminerar eller favoriserar ingen. Ingen personrelaterad orsak utgör en grund för avvikande bemötande från vår sida om det inte är motiverat enligt lag.

Vi erbjuder jämlikt och initiativrikt riktig och rättidig information om vår verksamhet och vår verksamhetsmiljö.

Välbefinnande i arbetet

Välbefinnande i arbetet är ett av våra gemensamma värden. Åklagarmyndigheten är en sammanslutning av alla dem som arbetar där. Vi förhåller oss sakligt och artigt till alla medlemmar i vår arbetsgemenskap. Vår styrka ligger i personalens kompetens och samverkan. Ingen lämnas ensam.

Vi accepterar att människor är olika och att våra uppgifter skiljer sig åt och vi respekterar varandras yrkeskompetens. Vår värdediskussion är äkta och vår värdegrund i linje med tiden. Vår ambition är att värna våra värden i all verksamhet.

Åklagarmyndigheten är vår arbetsplats. Vårt arbete är krävande. Cheferna stöder de anställdas framgång i arbetet. Det är viktigt för oss att personalen mår bra på arbetsplatsen och det satsar vi på. Vi har moderna arbetsredskap och lokaler. Arbetarskyddsaspekterna har genomgående beaktats i verksamheten.

Ett betydelsefullt arbete

Vi på Åklagarmyndigheten gör ett betydelsefullt arbete för att upprätthålla säkerheten i samhället. Åklagarmyndigheten är en central aktör i behandlingskedjan av brottsärenden och är som enda myndighet delaktig i samtliga skeden brottsärendets behandling: i förundersökningen, åtalsprövningen samt rättegången. Åklagarna är oberoende och självständiga lagskipare i besluten de fattar i sina åtalsärenden.

Webbplatsöversikt