Åklagarmyndighetens vision

”Åklagarmyndigheten – progressivt med kunskap och inflytande: rättvist verkställande av det straffrättsliga ansvaret. Hos oss arbetar man gärna och arbetet är viktigt.”


Visionen har att göra med viljan. Överst står en åskådlig och avgränsad beskrivning av vad vi vill vara i framtiden. Visionen måste upplevas som ens egen, som energisk och värd att eftersträva. Den kan inte uppnås utan ansträngningar i vardagen där förändringarna i omvärlden och lagstiftningen sker, våra arbetsredskap utvecklas och internationaliseringen framskrider.

Vi har kompetens
Kompetens är vår styrka. Vars och ens yrkesskicklighet har ett ”bäst-före-datum”. Därför håller vi vår kompetens ständigt aktuell. Specialiseringsutvecklingen inom Åklagarmyndigheten är långt driven. Vi erbjuder alla våra anställda modernt utformade interna och externa utbildningar av hög kvalitet. Var och en kan söka till utbildningarna efter behov, också på eget initiativ. Hos oss kan man via utbildningen utvecklas till en framstående expert.

Kompetenskravet sträcker sig också till medarbetarnas samarbets- och interaktionsförmåga samt till ledningen på alla nivåer. Vi kan agera som medlemmar i en arbetsgemenskap enligt våra värdegrunder. Vi uppskattar varandra, ger feedback och utvecklar ständigt ledningen.

Vi bygger nätverk
Ju större framgång vi har i samarbetet med våra intressenter, desto starkare blir vi. Betydelsen av olika nätverk är stor. Vi är aktiva och synliga aktörer i nätverken – också internationellt. Vi har ett fast styrgrepp när det gäller undersökningen av krävande ärenden.

Vi är inflytelserika
Inflytandet är ett resultat av vår verksamhets samhälleliga effekter. Åklagarmyndigheten har tilldelats mycket makt. Vi inriktar våra arbetsinsatser på adekvata frågor. Resultatstyrningen fungerar och har effekt. Med stöd av våra chefer drar vi upp enhetliga riktlinjer och träffar andra val som vår verksamhet kräver.  Vi åstadkommer resultat som vår uppdragsgivare samhället med full rätt förväntar sig av oss.

Den offentliga bilden av oss är positiv. Vår kommunikation är aktiv och ömsesidig. Inom kriminalpolitiken utövar vi ett stort inflytande. Vårt agerande är obetingat opartiskt. Vår effektivitet är känd. Vi tillhandahåller service och människor litar på oss.

Vi genomför
Åklagarmyndighetens främsta uppgift är att förverkliga det straffrättsliga ansvaret. De viktigaste faserna i detta arbete är att leda förundersökningar, utföra åtalsprövning och uppträda i rätten.

Åklagarverksamheten är strömlinjeformad och på grund av sakens natur inriktad på det som är väsentligt. Med hjälp av överklaganden utvecklar vi också rättskipningen. Förverkligandet av det straffrättsliga ansvaret stöds av ett effektivt sekreterararbete av hög kvalitet och av vår informationstjänst, utbildning, ledning, kommunikation, förvaltning och datateknik.

Vi förenar
Åklagarmyndigheten är en sammanslutning av alla dem som arbetar där. Vår styrka ligger i personalens kompetens och samverkan. Ingen lämnas ensam.

Vi accepterar att människor är olika och att våra uppgifter skiljer sig åt och vi respekterar varandras yrkeskompetens. Vår värdediskussion är äkta och vår värdegrund i linje med tiden. Vår ambition är att värna våra värden i all verksamhet.

Arbete parvis, i team och i grupp är vanligt. En stor del av arbetet utförs dock fortfarande självständigt och individuellt. Vid behov är också distansarbete möjligt.

Åklagarmyndigheten är vår arbetsplats. Vårt arbete är krävande. Cheferna stöder de anställdas framgång i arbetet. Det är viktigt för oss att personalen mår bra på arbetsplatsen och det satsar vi på. Vi har moderna arbetsredskap och lokaler. Arbetarskyddsaspekterna har genomgående beaktats i verksamheten.

Vi skapar trygghet och säkerhet
I ett tryggt och säkert samhälle finns spelregler som alla ska följa. Den som bryter mot dem kan straffas. Åklagarmyndigheten är alltid en central aktör. Vi har en aktuell lägesbild av de hot och problem som brottsligheten orsakar och denna bild styr vår verksamhet.

Genom att utföra sin samhälleliga uppgift bidrar Åklagarmyndigheten till att rättssäkerheten förverkligas. Rättssäkerhet är en viktig del av säkerheten och rättvisan.
Många myndigheter och aktörer i den tredje sektorn arbetar för ett säkert samhälle. Åklagarmyndigheten är en del av detta nätverk som bär ett samfällt ansvar för att Finland är det tryggaste landet i Europa.