Två åklagare i utbildningen. På bakgrunden står en utbildare.

Utbildning

Åklagarmyndigheten är en högklassig sakkunnigorganisation som stödjer personalens kunnande med omfattande och mångsidig utbildning. Genom att utbilda åklagare och sekreterare stödjer myndigheten personalens kunnande och förstärker hela åklagarväsendets beredskap att agera i världen som är under förändring.

Utbildningen planeras i samarbete med åklagare, ministerier, universitet, polisen och andra intressentgrupper. Årligen ordnas cirka 100 kursdagar. Kompetensutveckling utförs också genom nätstudier och på webbseminarier samt med hjälp av studiematerial och inspelade föreläsningar.

Utbildningen, som anpassats efter personalens nuvarande och framtida kompetensbehov, sker på arbetstid och på arbetsgivarens bekostnad.

Utvecklingen av åklagarnas och sekreterarnas kunnande planeras tillsammans med chefen

Vid åklagarämbetet planeras personalens kompetensutveckling i tillsammans med de anställdas chefer. Chefen handleder och stödjer kompetensutvecklingen genom en lämplig arbetsfördelning och med andra uppgifter.

Nya åklagare anställs som biträdande åklagare i en tidsbestämd tjänst för nio månader. Under denna tid avlägger den biträdande åklagaren kursen Åklagarstart, varefter personen kan ansöka om en tjänst som häradsåklagare.

Startutbildningen är en heltäckande introduktion till åklagarens arbete. För planeringen och förverkligandet av utbildningen står biträdande åklagarens personliga tutor och chef.

Efter starten ligger fokus på utvecklingen av åklagarens kompetens på de grundläggande kunskaperna om arbetet och på att öka åklagarens yrkesskicklighet (bl.a. med utbildningsprogrammet Kärnan i åklagararbetet). Efter detta blir det dags för studier som förstärker åklagarens mångsidiga kompetens i olika ämnesområden.

En åklagare som avlagt denna utbildning för mångsidig kompetens har senare möjlighet att specialisera sig på uppgifter av olika slag både i Finland och utomlands.

Utvecklingen av kompetensen hos nya sekreterare börjar med en startutbildning för sekreterare. Denna utbildning är en introduktion till åklagarmyndighetens uppgifter, verksamhet och sekreterare. Även sekreterare har möjlighet att specialisera sig, till exempel på uppgiften som digital coach.

Efter starten planeras åklagarens och sekreterarens kompetens utifrån deras arbetsuppgifter och de kompetensbehov som uppgifterna medför. Utvecklingen av kompetensen hos sakkunniga inom personal- och ekonomiförvaltning samt kommunikation och utbildning ges stöd med utbildningar som ordnas av utomstående organisationer.

Åklagarnas specialisering

En åklagare kan specialisera sig som distriktsåklagare för vissa slag av brott (specialiserad distriktsåklagare), som specialiståklagare eller på chefsuppgifter. En specialiståklagare har stark kompetens inom ett eller flera brottsslag och flerårig erfarenhet av skötsel av brottmål i specialiseringsområdet. Chefen har gedigen och omfattande erfarenhet av åklagarens arbete samt förmåga och vilja att arbeta som chef. De båda specialiseringslinjerna ges stöd genom utbildning.

För mer information, läs Åklagaryrket

Internationella uppgifter

Det ingår ofta internationella uppgifter i åklagarens arbete. Åklagaren arbetar ofta med myndigheter i olika stater och därför ska varje åklagare ha internationell kompetens.

Mer information: koulutus.syyttaja(at)oikeus.fi

Webbplatsöversikt