Rapporteringskanal för överträdelser

En rapporterande person utanför Åklagarmyndigheten, såsom intressentgrupper, samarbetspartner och tidigare anställda kan rapportera till justitiekanslerämbetet om överträdelser som de har upptäckt i Åklagarmyndighetens verksamhet. 

Du kan rapportera genom justitiekanslerns rapporteringskanal om

Åklagarmyndighetens tjänsteman kan rapportera om 

  • den rapporterande personen inte har möjlighet att rapportera via Åklagarmyndighetens interna rapporteringskanal
  • den rapporterande personen har grundad anledning att tro att en intern rapport inte har lett till några åtgärder inom tidsfristen eller att det inte är möjligt att effektivt ingripa i överträdelsen på basis av rapporten eller
  • den rapporterande personen har grundad anledning att tro att hen riskerar att utsättas för repressalier på grund av rapporten.


Länken till justitiekanslers­ämbetets centraliserade externa rapporteringskanal