Bötesförfarande

Med bötesförfarande avses skriftlig behandling och avgörande av ett bötesärende utanför domstol. Beroende på brottet och fallet förelägger polisen eller åklagaren ordningsbot eller påför bötesstraff. Förutsättningen för förfarandet är samtycke av målsäganden och den som misstänks för förseelsen.

I bötesförfarandet kan föreläggas böter (ordningsbotsföreläggande, bötesföreläggande eller strafföreläggande) för en gärning för vilken det strängaste i lagen föreskrivna straffet är 6 månader fängelse. Förutom böter kan en förverkandepåföljd för vinning genom brott på högst 1 000 euro åläggas. Dessutom påförs i bötesförfarande en brottsofferavgift på 40 euro i de situationer där lagen om brottsofferavgift kräver det.

Bötesärenden handläggs inte vid riksåklagarens byrå. Vid frågor i anslutning till böter, vänligen kontakta ett åklagardistrikt.

Åklagardistriktens kontaktinformation

Rättsregistercentralen ansvarar för indrivning av böter