Bötesförfarande

Med bötesförfarande avses skriftlig behandling och avgörande av ett bötesärende utanför domstol. Den bötfällde kallas i bötesförfarandet för den misstänkte. Beroende på brottet och fallet förelägger polisen eller åklagaren ordningsbot eller påför bötesstraff. Förutsättningen för förfarandet är samtycke av målsäganden och den som misstänks för förseelsen.

I bötesförfarandet kan föreläggas böter (ordningsbotsföreläggande, bötesföreläggande eller strafföreläggande) för en gärning för vilken det strängaste i lagen föreskrivna straffet är 6 månader fängelse. Förutom böter kan en förverkandepåföljd för vinning genom brott på högst 1 000 euro åläggas. Dessutom påförs i bötesförfarande en brottsofferavgift på 40 euro i de situationer där lagen om brottsofferavgift kräver det.

Utredning angående böter

Om du har fått böter, har du rätt att lämna utredning i ärendet. Blanketten för utredning angående böter hittar du på sidan ”Den bötfälldes rätt att lämna utredning till åklagaren”.

Åklagardistriktens kontaktinformation

Bötesärenden handläggs inte vid riksåklagarens byrå. Vid frågor i anslutning till böter, vänligen kontakta ett åklagardistrikt.

Åklagardistriktens kontaktinformation

Rättsregistercentralen ansvarar för indrivning av böter 

 

Webbplatsöversikt