Verksamhet och ekonomi

Centrala planer för statens resultatstyrning är resultatavtal och budgeten, som riksdagen beslutar om. De viktigaste uppföljningsuppgifterna är bokslutet, i synnerhet den tillhörande verksamhetsberättelsen, samt ministeriets ställningstagande till bokslutet och verksamhetsberättelsen.

Resultatavtal och bokslut

Åklagarväsendet ingår varje år ett resultatavtal med justitieministeriet. Med avtalet fastställs de grundläggande uppgifterna och målen, verksamhetens effektivitet och resultat samt personalresurserna och anslagen för den följande planperioden på fyra år.

Uppnåendet av de mål som överenskommits i resultatavtalet följs upp två gånger per år. Uppnåendet av resultatmålen under årets första hälft utvärderas i en halvårsrapport.

Uppnåendet av åklagarväsendets mål för hela räkenskapsperioden i förhållande till de tillgängliga resurserna utvärderas i bokslutet. I bokslutet ingår en verksamhetsberättelse.

Budget

Åklagarväsendet lämnar sitt förslag till följande års budget till justitieministeriet i månadsskiftet mars–april. Justitieministeriet framför sin syn på budgeten till finansministeriet utifrån det förslag som åklagarväsendet lämnat in. Riksdagen fastställer statsbudgeten under hösten.

Plan- och uppföljningsinformation angående resultatstyrning finns på Planeringsdokument-sidan.
Statens budgetpropositioner finns på finansministeriets webbplats på adressen budjetti.vm.fi.

Webbplatsöversikt