Begäran om information från medierna

Vi kan lämna ut uppgifter om Åklagarmyndighetens beslut samt andra offentliga handlingar enligt villkoren i offentlighetslagen.

Skicka din begäran om information till adressen: valtakunnansyyttaja.syyttaja(at)oikeus.fi

Ange i ditt meddelande:

  • Den information du vill ha och dess identifieringsuppgifter
  • Det avsedda ändamålet för informationen
  • Adress dit informationen skickas till

Om din begäran om information innehåll en stor mängd data eller på annat sätt är arbetskrävande, tar vi ut en avgift. Om din begäran om information är avgiftsbelagd anger vi ett kostnadsförslag i svarsmeddelandet. 

Åklagarmyndigheten tar ut en avgift enligt 5 § i Justitieministeriets förordning
om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 2022–2024.

Om du vill ha information om ett ärende vars behandling har överförts till en domstol, får du information från domstolen eller Rättsregistercentralen.