Sökande av ändring

Strafföreläggande, bötesföreläggande och ordningsbotsföreläggande kan överklagas till gärningsortens tingsrätt.

Den som meddelats föreläggande får söka ändring i föreläggandet genom att anföra besvär hos tingsrätten.

Målsäganden får endast söka ändring i föreläggandet om en domvilla som föreskrivs i 31 kap. 1 § i rättegångsbalken, om föreläggandet grundar sig på oriktig tillämpning av lag eller om målsäganden inte har förstått betydelsen av ett samtycke som han eller hon gett.

Besvärstid

Besvärstiden för bötes- och ordningsbotsföreläggande är 30 dagar från delgivandet. Strafföreläggande ska överklagas inom 60 dagar från givande av samtycke eller inom 30 dagar från meddelande av föreläggande.

Åklagaren företräder staten i domstolsbehandlingen av besvär även i de situationer där föreläggandet meddelats av polisen eller någon annan förundersökningsmyndighet.

 

Webbplatsöversikt