Verkställighet av straff

 
Ett straff verkställs av verkställighetsmyndigheterna.

Bötesstraff verkställs av Rättsregistercentralen och vid behov av en utmätningsman. Om det inte är möjligt att driva in böterna från en betalningsskyldig, kan åklagaren under vissa förutsättningar yrka att domstolen förvandlar böterna till ovillkorligt fängelse.

Fängelsestraff och samhällspåföljder verkställs av Brottspåföljdsmyndigheten. Samhällspåföljder är

  • samhällstjänst
  • övervakningsstraff
  • villkorligt fängelse förenat med övervakning
  • övervakning av villkorlig frihet
  • ungdomsstraff.  

Innan en domstol dömer ut en samhällspåföljd som straff begär åklagaren eller domstolen att Brottspåföljdsmyndigheten gör en påföljdsutredning om den åtalade. Syftet med denna utredning är att säkerställa att personen lämpar sig för samhällspåföljd. Även den brottsmisstänkte kan begära att en påföljdsutredning görs.  

Om den dömda bryter mot samhällspåföljdens villkor kan åklagaren yrka att domstolen förvandlar samhällspåföljden till ovillkorligt fängelse eller till ett annat straff. Om den som frigetts villkorligt bryter mot skyldigheter som anknyter till övervakningen, kan åklagaren yrka att domstolen verkställer reststraffet.

Mer information om verkställigheten av straff finns på Brottspåföljdsmyndighetens webbplats
Rättsregistercentralen ansvarar för verkställigheten av bötesstraff
Utmätningsmannen ansvarar för indrivningen av straffrättsliga påföljder i pengar

 

Webbplatsöversikt