Polisbrottsärenden

Om en polisman misstänks ha begått ett brott sköter åklagaren om handläggningen av ärendet från förundersökningsskedet fram till domstolsbehandlingen. När en polisman är föremål för en brottsundersökning är det åklagaren som verkar som undersökningsledare vid förundersökningen. Detta avviker från förfarandet i andra brottsärenden, i vilka förundersökningsmyndigheten är undersökningsledare. I ärenden där det brott som en polisman misstänks för inte har begåtts i samband med tjänsteuppdrag kan åklagaren dock enligt sitt eget övervägande låta en förundersökningsmyndighet utföra förundersökningen.

I hela landet finns cirka 20 åklagare som utbildats särskilt för att verka som undersökningsledare i polisbrottsärenden. En åklagare som verkar som undersökningsledare fortsätter inte handläggningen av samma ärende efter förundersökningen, utan åtalsprövningen görs av en annan åklagare.

Polisbrottsenhet

Årligen görs cirka 900–1000 brottsanmälningar som gäller poliser. Dessa brottsanmälningar behandlas preliminärt i polisbrottsenhet vid riksåklagarens byrå. Till enheten hör åklagare som sköter uppgiften som undersökningsledare i polisbrottsärenden på heltid samt polismän som biträder dessa åklagare.

Åklagarundersökningsledarna vid enhet för polisbrott fattar beslut om att inte göra en förundersökning, när det är möjligt att snabbt konstatera att det inte finns skäl att misstänka brott. I annat fall överförs ärendet för behandling till den regionala åklagarundersökningsledaren som bedömer huruvida det finns förutsättningar att göra en förundersökning. Vid behov gör åklagarundersökningsledaren en förundersökning. Polismän som förordnats till uppgiften biträder honom eller henne i förundersökningen.

Även undersökningsledarna vid polisbrottsenhet vid riksåklagarens byrå kan själva vara undersökningsledare i ärenden där en förundersökning inleds.

Inledande utredning

Vid behov görs en inledande utredning innan beslut fattas om huruvida en förundersökning ska göras eller inte. Då utreds ärendet preliminärt i syfte att förhindra att någon blir misstänkt för ett brott utan grund. Vid den inledande utredningen kan man till exempel skaffa material från polisens register eller be att den polisman som anmälan gäller lämnar sitt genmäle till brottsanmälan.

Verksamhetsberättelser för polisbrottsutredning

Verksamhetsberättelse för polisbrottsutredningen år 2023

Överförd till åklagardistrikt betyder att ärendet överförs för behandling till den regionala åklagarundersökningsledaren.

År 2023 var behandlingstid 93 dagar. 

Förfrågningar om beslut som polisbrottsenhet har fattat

Frågor om enskilda och individualiserade beslut i polisbrottärenden kan riktas direkt till enhet för polisbrott: tutkinta.valtakunnansyyttaja.syyttaja(at)oikeus.fi. För mer omfattande material krävs en begäran om information. 

Begäran om information kan skickas per e-post till registratorskontoret vid riksåklagarens byrå valtakunnansyyttaja.syyttaja(at)oikeus.fi.

Om informationssökningen kräver mycket tid, kan lämnandet av information vara avgiftsbelagt. (Justitieministeriets förordning). Priset anges i samband med svaret på begäran om information. 

Annat material gällande ett polisbrott kan beställas direkt från den polisinrättning som gjorde undersökningen, eftersom Åklagarmyndigheten inte arkiverar material.
 

 

Webbplatsöversikt