Biträdande riksåklagaren

Biträdande riksåklagaren bistår riksåklagaren och är riksåklagarens ställföreträdare.

Biträdande riksåklagaren avgör med samma befogenheter som riksåklagaren de ärenden som han eller hon ska handlägga. Uppgiftsfördelningen mellan riksåklagaren och biträdande riksåklagaren bestäms i arbetsordningen för Åklagarmyndigheten.

Till den biträdande riksåklagarens uppgifter hör ledning och tillsyn av det operativa förverkligandet av det straffrättsliga ansvaret.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe.

Biträdande riksåklagare är Jukka Rappe.