Enheter i riksåklagarens byrå

Riksåklagarens byrå leds av riksåklagare. Biträdande riksåklagaren är ställföreträdare för riksåklagaren. Byrån har tre enheter.

Enheten för ledningsstöd

Enhetens uppgifter omfattar åklagarväsendets interna och externa kommunikation samt uppgifter till stöd för ledningen.

Enheten för ledningsstöd leds av riksåklagare.

Enheten för åklagarverksamhet

Enhetens uppgifter omfattar i första hand uppgifter som anknyter till åklagarverksamhet, förverkligandet av det straffrättsliga ansvaret och riksåklagarens roll som högsta åklagare, såsom:

 • åtalsärenden som enligt lag ankommer på riksåklagaren och som han eller hon har åtagit sig
 • uppgifter som ankommer på riksåklagaren och som gäller sökande av ändring i högsta domstolen
 • övervakning av laglydigheten i åklagarverksamheten och behandling av klagomål som hör till enhetens verksamhetsområde
 • ärenden anknutna till organisering och styrning av verksamheten för specialiståklagare och specialiserade distriktsåklagare
 • organisering och styrning av snabb handläggning av brottmål
 • internationellt samarbete

Till enheten för åklagarverksamhet hör också enheten för behandling av polisbrott. Läs mer om handläggningen av polisbrottsärenden.

Enheten för åklagarverksamhet leds av statsåklagare.

Enheten för verksamhetsstöd

Enheten för verksamhetsstöd har hand om centralförvaltningsenhetens uppgifter samt sådana administrativa funktioner som Åklagarmyndigheten centraliserat sköter och styr. Till sådana ärenden hör bland annat

 • personal- och ekonomiförvaltning
 • kompetensutveckling
 • anskaffningar
 • dataförvaltning och -säkerhet
 • registratorskontoret
 • förande av statistik

Enheten för verksamhetsstöd leds av förvaltningschef.

Riksåklagarens byrås personal och kontaktinformation

Organisationsschema

Arbetsordning för Åklagarmyndigheten

Webbplatsöversikt