Arbetsordning för Åklagarmyndigheten

Dnr 78/14/19
Given i Helsingfors den 10 september 2019

Med stöd av 30 § lagen om Åklagarmyndigheten (32/2019) fastställer jag följande arbetsordning där det bestäms om organiseringen av arbetet vid Åklagarmyndigheten.

Med denna arbetsordning hävs tidigare arbetsordningar för Riksåklagarämbetet och åklagarämbetena.

1 kap.
Riksåklagarens byrå

1 § Enheter och team vid riksåklagarens byrå

Riksåklagarens byrå har tre enheter: enheten för åklagarverksamhet, enheten för verksamhetsstöd och enheten för ledningsstöd. Riksåklagaren utser enhetscheferna, deras ställföreträdare och bestämmer om placeringen av anställda vid enheterna. Riksåklagaren, biträdande riksåklagaren och förmannen kan varaktigt eller tillfälligt ge en tjänsteman uppgifter som hör till en annan enhets verksamhetsområde

Dessutom kan personal vid byrån ingå i expertgrupper (team) som har tillsatts av riksåklagaren, biträdande riksåklagaren eller enhetscheferna och som handlägger bestämda ärenden eller ärendehelheter i kollegialt samarbete. Även personal från åklagardistrikten kan kallas till dessa. Den som har inrättat gruppen utser en teamledare till vars uppgifter hör att ta hand om de praktiska arrangemangen för gruppens verksamhet och se till att ärenden som hör till en förman förs till förmannen i fråga för avgörande.

På riksåklagarens byrå verkar en rådgivande styrgrupp för vilken riksåklagaren fungerar som ordförande och till vilkens uppgifter hör att handlägga ärenden som gäller riksåklagarens byrå och att stöda riksåklagarens beslutsfattande. Riksåklagaren beslutar om styrgruppens sammansättning och verksamhet i övrigt.

2 § Uppgifter för enheten för åklagarverksamhet

Enhetens uppgifter omfattar i första hand ärenden som handläggs på riksåklagarens byrå och vilka anknyter till åklagarverksamheten, förverkligandet av straffansvar och riksåklagarens uppgifter som högsta åklagare, som

 1. åtalsärenden som enligt lag ankommer på riksåklagaren och som han eller hon har åtagit sig
 2. uppgifter som ankommer på riksåklagaren och som gäller sökande av ändring i högsta domstolen
 3. övervakning av lagligheten i åklagarverksamheten och handläggning av klagomål som hör till enhetens verksamhetsområde
 4. ärenden som gäller utövande av högsta åklagarens devolutions- och substitutionsrätt
 5. ärenden som gäller straff- och straffprocessrätt samt åklagarens behörighet och uppgifter i brottmål
 6. åtalsärenden som åklagarna i enheten har förordnats att handlägga
 7. organisering och styrning av verksamheten för specialiståklagare och specialiserade distriktsåklagare
 8. organisering och styrning av snabb handläggning av brottmål
 9. organisering och styrning av åklagarnas verksamhet i anslutning till ledning av förundersökning av brott som misstänks ha begåtts av polismän
 10. organisering av åklagarnas dejourering utanför kontorstid
 11. nationellt och internationellt samarbete i anslutning till enhetens verksamhetsområde
 12. styrning av verksamheten vid Finlands avdelning i Eurojust
 13. handläggning av besvär vid Europeiska människorättsdomstolen
 14. operativa arrangemang vid hotfulla och farliga situationer.

3 § Uppgifter för enheten för verksamhetsstöd

Till enheten hör i första hand administrativa funktioner och uppgifter som hör till riksåklagarens byrå i egenskap av centralförvaltningsenhet för Åklagarmyndigheten samt administrativa funktioner och uppgifter inom myndigheten som ska skötas eller styras centraliserat, som

 1. personaladministration och arbetsgivarverksamhet, inklusive organisering av utbildning och kompetensutveckling samt tjänstekollektivavtalsärenden och utövande av avlöningsbehörighet, vidtagande av tjänstemannarättsliga åtgärder och klagomål som hör till enhetens verksamhetsområde
 2. ekonomiadministration och upphandlingsverksamhet, inklusive budgetberedning och ärenden som gäller verksamhetsutrymmen
 3. organisering av informationsadministration, inklusive registratorskontor, arkivering, statistik, informationstjänst, datasäkerhet och datasekretess
 4. organisering av arbetarskydd
 5. organisering av intern revision och riskhantering
 6. nationellt och internationellt samarbete i anslutning tillenhetens verksamhetsområde.

4 § Uppgifter för enheten för ledningsstöd

Till enheten hör Åklagarmyndighetens interna och externa kommunikation samt uppgifter till stöd för ledningen.

5 § Riksåklagaren

Riksåklagaren är ämbetsverkschef för Åklagarmyndigheten och enhetschef för enheten för ledningsstöd på riksåklagarens byrå.

Riksåklagaren beslutar om fördelningen av uppgifter som gäller åtalsärenden som hör till riksåklagarens exklusiva behörighet mellan riksåklagaren och biträdande riksåklagaren och avgör åtalsärenden som han eller hon har åtagit sig.

Riksåklagaren beslutar om administrativa ärenden som i lag eller förordning föreskrivs att ska avgöras av Åklagarmyndigheten eller riksåklagarens byrå, såvida beslutanderätten inte i denna arbetsordning eller i något annat bestående förordnande eller beslut har delegerats till en annan tjänsteman.

Till riksåklagarens uppgifter hör primärt ärenden som gäller strategisk ledning av Åklagarmyndigheten och säkerställande av Åklagarmyndighetens verksamhetsförutsättningar. I enligt med detta avgör riksåklagaren i första hand ärenden som gäller

 1. principiellt viktiga eller vittgående frågor i anslutning till organiseringen av åklagarverksamheten och dess innehåll
 2. allmän förvaltning och organisering av Åklagarmyndigheten
 3. allmänna föreskrifter och anvisningar till åklagarna
 4. inlämnande av ansökan om besvärstillstånd till högsta domstolen och företrädande av åklagare i högsta domstolen
 5. arbetsordning för och arbetsfördelning inom Åklagarmyndigheten
 6. laglighetsövervakning vid Åklagarmyndigheten
 7. utlåtanden om lagberedning
 8. Åklagarmyndighetens internationella relationer
 9. datasäkerhet och datasekretess.

Riksåklagaren kan ge förordnanden om handläggning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden på ett sätt som avviker från föreskrifterna i denna arbetsordning.

6 § Biträdande riksåklagaren

Biträdande riksåklagaren avgör åtalsärenden som hör till riksåklagarens exklusiva behörighet och som har getts honom eller henne för handläggning samt andra åtalsärenden som han eller hon har åtagit sig.

Till biträdande riksåklagarens uppgifter hör primärt att leda och övervaka det operativa förverkligandet av straffansvaret vid Åklagarmyndigheten. I enlighet med detta avgör biträdande riksåklagaren i första hand ärenden som handläggs på riksåklagarens byrå och som gäller:

 1. åtalsförordnanden till åklagare
 2. begäran om ändringsprövning av och klagomål om åklagares avgörande och förfarande
 3. ärenden med anknytning till ledning av förundersökning av brott som polismän misstänks ha begått
 4. åtgärder och arrangemang som gäller förverkligande av straffansvar och som överskrider åklagardistriktens gränser.

Dessutom styr biträdande riksåklagaren beredningen av allmänna föreskrifter och anvisningar till åklagarna och beslutar om delningen av ärenden som inkommit till riksåklagarens byrå för handläggning vid enheterna eller i åklagardistrikten.

Biträdande riksåklagaren beslutar om hur de åtalsärenden som ska handläggas av åklagarna vid riksåklagarens byrå delas till dem efter att ha hört enhetschefen för enheten för åklagarverksamhet.

7 § Uppgifter för enhetscheferna

Enhetscheferna är förmän för personalen på sin enhet. De leder, övervakar och utvecklar verksamheten vid enheten och svarar för dess resultat.

Enhetscheferna kan för att fördela arbetsbördan jämnare eller vid något annat sådant behov komma överens om att arbetsuppgifterna tillfälligt ska skötas på något annat sätt än vad som föreskrivs i 2, 3 och 4 § om enheternas uppgifter.

8 § Beredning och avgörande av ärenden

Riksåklagaren och biträdande riksåklagaren avgör åtalsärenden som de handlägger som högsta åklagare på föredragning, om inget annat särskilt föreskrivits.

Administrativa ärenden på riksåklagarens byrå avgörs av riksåklagaren eller biträdande riksåklagaren på föredragning, om inget annat särskilt är stadgat eller föreskrivet.

Enhetschefen för enheten för åklagarverksamhet avgör administrativa ärenden som

 1. gäller åklagarförordnanden till lokala åklagare och förordnande av ledare av undersökning av brott som misstänks ha begåtts av en polisman
 2. gäller förordnande av två eller fler åklagare för samma ärenden
 3. riksåklagaren eller biträdande riksåklagaren tilldelat honom eller henne för avgörande.

Enhetschefen för enheten för verksamhetsstöd avgör administrativa ärenden som gäller

 1. tillämpning av tjänstekollektivavtal
 2. utnämning av praktikanter på riksåklagarens byrå
 3. beviljande av prövningsbaserad tjänstledighet för en tid om högst sex månader för tjänstemän på riksåklagarens byrå
 4. tillstånd för och anmälningar om utövande av bisyssla för andra än åklagare
 5. användningen av de anslag som är tillgängliga för byråns verksamhet, om avgörandet av dessa ärenden inte tilldelats en annan tjänsteman genom ett skilt förordnande
 6. registerföringen vid byrån, eller som
 7. riksåklagaren eller biträdande riksåklagaren har tilldelat honom eller henne för avgörande.

Enhetschefen avgör administrativa ärenden som gäller godkännande av semester för personalen på hans eller hennes enhet och godkännande av annan än prövningsbaserad frånvaro.

Enhetschefen kan förordna att ett administrativt ärende som han eller hon har beslutanderätt i ska föredras för honom eller henne.

Riksåklagaren eller biträdande riksåklagaren kan, om det ärende som ska avgöras inte hör till riksåklagaren, för avgörande överta vilket administrativt ärende som helst som ska handläggas av Åklagarmyndigheten.

9 § Vikariat

Riksåklagarens vikarie är biträdande riksåklagaren.

När biträdande riksåklagaren är förhindrad, fungerar antingen enhetschefen för enheten för åklagarverksamhet eller enhetschefen för enheten för verksamhetsstöd som vikarie för biträdande riksåklagaren, beroende på ärendets art. När båda enhetscheferna är förhindrade, förordnas det särskilt om biträdande riksåklagarens vikarie.

Enhetscheferna för enheterna för åklagarverksamhet och verksamhetsstöd på riksåklagarens byrå vikarierar varandra i administrativa ärenden. I operativa ärenden som kräver åklagarbehörighet samt i ärenden som anknyter till förverkligande av straffansvar vikarieras enhetschefen för enheten för åklagarverksamhet dock av en statsåklagare som han eller hon förordnat.

När en vikarie för en enhetschef som avses i 3 mom. är förhindrad, förordnas vikarien för enhetschefen separat.

2 kap.
Åklagardistrikt

10 § Enheter och team inom åklagardistriktet

Riksåklagaren fastställer för ett åklagardistrikt ett behövligt antal enheter, vilka leds av biträdande chefer.

Ledande distriktsåklagaren kan bland personalen i åklagardistriktets enheter tillsätta grupper (team) som sköter gemensamma ärenden eller ärendehelheter som kollegialt expertsamarbete. En av den ledande distriktsåklagaren utsedd medlem i en expertgrupp tar som teamledare hand om de praktiska arrangemangen för gruppens verksamhet och ser till att ärenden som hör till en förman förs till förmannen i fråga för avgörande.

11 § Ledande distriktsåklagarens beslutanderätt

Ledande distriktsåklagaren avgör med stöd av 19 § 3 mom. lagen om Åklagarmyndigheten administrativa ärenden som handläggs i åklagardistriktet. I åklagardistriktet handläggs administrativa ärenden som gäller distriktet, ifall inte annat är stadgat eller föreskrivet. Biträdande chefer och andra tjänstemän i åklagardistriktet som ledande distriktsåklagaren har förordnat bistår vid beredningen av dessa ärenden. Om den biträdande chefens beslutanderätt föreskrivs i 12 § i arbetsordningen.  

12 § Biträdande chefens beslutanderätt

Biträdande chefen avgör administrativa ärenden gällande personalen i enheten som han eller hon leder, vilka ska handläggas i åklagardistriktet och som gäller:

 1. godkännande av semestrar
 2. godkännande av annan än prövningsbaserad frånvaro.

13 § Avgörande av ärenden på föredragning

Ärenden som gäller utnämning till tjänst avgörs på föredragning förutom i Ålands åklagardistrikt, där de kan avgöras utan föredragning. Ledande distriktsåklagaren kan även förordna att ett annat ärende som omfattas av hans eller hennes beslutanderätt ska föredras för honom eller henne.

14 § Ledning

Ledande distriktsåklagaren är förman för personalen i åklagardistriktet och biträdande chefen är förman för personalen på sin enhet.

Ledande distriktsåklagaren förordnar uppgifter och ansvarsområden för biträdande cheferna i åklagardistriktet.

Åklagardistriktet kan ha en rådgivande styrgrupp för vilken ledande distriktsåklagaren fungerar som ordförande och till vilkens uppgifter hör att stöda ledande distriktsåklagarens beslutsfattande. Ledande distriktsåklagaren beslutar om styrgruppens sammansättning och verksamhet i övrigt.

Ledande distriktsåklagaren kan ge närmare förordnanden om organiseringen av arbetet i åklagardistriktet.

15 § Vikariat

Ledande distriktsåklagarens vikarie är en biträdande chef som han eller hon förordnat.

Åklagardistriktets biträdande chefer vikarierar varandra på det sätt som ledande distriktsåklagaren har förordnat.

Ledande distriktsåklagaren förordnar om andra vikariatarrangemang i åklagardistriktet.

3 kap.
Särskilda bestämmelser

16 § Ledande landskapsåklagaren

Vad som föreskrivs om ledande distriktsåklagare tillämpas till tillämpliga delar även på den ledande landskapsåklagaren.

17 § Ledningsgruppen för Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndigheten har en rådgivande ledningsgrupp för vilken riksåklagaren fungerar som ordförande och till vilkens uppgifter hör att stöda hans eller hennes beslutsfattande. Ledningsgruppen handlägger ärenden som gäller ledningen av Åklagarmyndigheten och andra ärenden som gäller hela Åklagarmyndigheten. Enheterna vid riksåklagarens byrå och åklagardistrikten är representerade i ledningsgruppen.

Riksåklagaren beslutar om andra frågor som gäller ledningsgruppens sammansättning och verksamhet.

18 § Föredraganden

Som föredraganden i ärenden som ska avgöras på föredragning fungerar en tjänsteman som riksåklagaren, biträdande riksåklagaren, en enhetschef på riksåklagarens byrå eller en ledande distriktsåklagare har förordnat att handlägga ärendet.

19 § Utvecklingssamtal och bedömning av arbetsprestationer

Ifall inte riksåklagaren har förordnat något annat förs utvecklingssamtal och utförs bedömning av arbetsprestationer baserat på tjänstekollektivavtal av

 1. en enhetschef för en enhet vid riksåklagarens byrå med personalen i sin enhet
 2. riksåklagaren med enhetschefen för enheten för verksamhetsstöd på riksåklagarens byrå, ledande distriktsåklagare, ledande landskapsåklagaren och kommunikationschefen
 3. biträdande riksåklagaren med enhetschefen för enheten för åklagarverksamhet på riksåklagarens byrå
 4. en ledande distriktsåklagare med biträdande chefer och andra direkt underlydande vid åklagardistriktet
 5. en biträdande chef vid ett åklagardistrikt med personalen i sin enhet.

Ledande distriktsåklagaren fastställer bedömningar av arbetsprestation när det gäller personalen vid åklagardistriktet och riksåklagaren när det gäller personalen vid riksåklagarens byrå, ledande distriktsåklagare och ledande landskapsåklagaren.

20 § Tjänsteresor

Biträdande riksåklagaren utfärdar reseförordnanden för riksåklagaren, medan riksåklagaren utfärdar reseförordnanden för biträdande riksåklagaren.

Riksåklagaren utfärdar reseförordnanden för en enhetschef vid riksåklagarens byrå, ledande distriktsåklagare och ledande landskapsåklagaren.

Reseförordnanden för inrikesresor utfärdas av enhetschefen för en enhet vid riksåklagarens byrå och av biträdande chefen för en enhet i åklagardistriktet för personalen inom enheten.

Bestående reseförordnanden utfärdas av

 1. riksåklagaren för en enhetschef vid riksåklagarens byrå, ledande distriktsåklagare och ledande landskapsåklagaren
 2. biträdande riksåklagaren för personalen vid riksåklagarens byrå
 3. en ledande distriktsåklagare för personalen i åklagardistriktet.

Reseförordnande för en utrikesresa relaterad till skötseln av ett åtalsärende, utbildning som Åklagarmyndigheten ordnar eller inhemskt myndighetssamarbete för en tjänsteman i åklagardistriktet utfärdas av ledande distriktsåklagaren. Reseförordnande för utrikesresor i andra än de ovan nämnda fall utfärdas av biträdande riksåklagaren. En resplan ska alltid göras om utrikesresor.

Reseräkningen för inrikesresor godkänns av resenärens närmaste chef, med undantag för riksåklagaren och biträdande riksåklagaren, som godkänner varandras reseräkningar. Reseräkningar för utrikesresor godkänns av den som har utfärdat reseförordnandet.

21 § Dokumenthantering

Åklagarmyndigheten verkar som en arkivbildare. Riksåklagarens byrå och Åklagarmyndighetens åklagardistrikt bildar delarkiv i Åklagarmyndighetens arkiv. Riksåklagarens byrå och åklagardistrikten har egna diarier för brottmål och administrativa ärenden.

22 § Ikraftträdande

Denna arbetsordning träder i kraft den 1 oktober 2019.

Riksåklagare Raija Toiviainen

Administrativ direktör Joanna Autiovuori

Webbplatsöversikt