Arbetsordning för Åklagarmyndigheten

Given i Helsingfors den 21 december 2023

Med stöd av 30 § i lagen om Åklagarmyndigheten (32/2019) fastställer jag följande arbetsordning, där det bestäms om organiseringen av arbetet vid Åklagarmyndigheten. 

Med denna arbetsordning hävs Åklagarmyndighetens föregående arbetsordning. 
I Åklagarmyndighetens ekonomistadga och upphandlingsanvisning föreskrivs om beslutanderätten och de förfaringssätt, med vilka säkerställs efterlevnaden av budgetförordningens bestämmelser och med stöd av dem utfärdade föreskrifter och direktiv.

1 kapitel

1 § Ledning av Åklagarmyndigheten

Riksåklagaren är Åklagarmyndighetens byråchef.  Vid all verksamhet iakttas Åklagarmyndighetens värderingar och etiska principer.

Centrala principer för ledning är nationell enhetlighet, flexibel och ändamålsenlig användning av resurser samt gemensamt ansvar över uppnående av Åklagarmyndighetens mål. 

Riksåklagarens beslutsfattande stöds av en rådgivande ledningsgrupp för vilken riksåklagaren fungerar som ordförande och som han eller hon tillsatt. Ledningsgruppen handlägger ärenden som gäller ledningen av Åklagarmyndigheten och andra ärenden som gäller hela Åklagarmyndigheten.

Ledningsgruppen säkerställer åklagarverksamhetens nationella enhetlighet och flexibilitet samt övervakning av lagligheten och enhetligheten i Åklagarmyndighetens verksamhet. Riksåklagarens byrå och åklagardistrikten är representerade i ledningsgruppen.

På riksåklagarens byrå verkar en av henne eller honom tillsatt rådgivande ledningsgrupp, för vilken hon eller han fungerar som ordförande och till vilkens uppgifter hör att handlägga ärenden som gäller riksåklagarens byrå och att stöda riksåklagarens beslutsfattande.  I åklagardistriktet kan den ledande distriktsåklagarens beslutsfattande stödjas av den av henne eller honom tillsatta ansvariga ledningsgrupp för vilken hon eller han fungerar som ordförande. 

Vad som i denna arbetsordning föreskrivs om ledande distriktsåklagare tillämpas till tillämpliga delar även på den ledande landskapsåklagaren.

I denna arbetsordning avses det med chef en administrativ chef som tjänstemännen är direkt underställda.  

2 § Arbetarskydd och säkerhet

Åklagarmyndighetens ledning, chefer och övriga anställda upprätthåller arbetssäkerheten i samarbete på arbetsplatserna. Arbetarskyddets samarbetsorganisation avtalas i samarbetsavtalet och riksåklagaren bestämmer om ordnandet av arbetarskydd i enlighet med detta. 
Riksåklagaren beslutar om den gemensamma stödorganisation för Åklagarmyndigheten som tillsätts för beredning, arrangemang kring omhändertagande och samordning av säkerhetsfrågor samt för beredskapsverksamhet.

3 § Informationshantering och datasekretess 

Åklagarmyndighetens informationshantering och datasekretess styrs av informationsenheten vid riksåklagarens byrå. Åklagardistrikten och riksåklagarens byrå tar hand om informationshanteringen av de verksamhetsprocesser som de svarar för i enlighet med enhetliga riktlinjer.

4 § Kommunikation

Med kommunikation stöds fullföljande av Åklagarmyndighetens strategiska mål och verksamhetens resultat.
Riksåklagaren bär det övergripande ansvaret över riktlinjerna för Åklagarmyndighetens kommunikation. I ärenden som hör till åklagarens självständiga och oberoende jurisdiktion svarar den åklagare som behandlar ärendet för kommunikationen. I ett ärende som avgörs på föredragning svarar den som avgör ärendet för kommunikationen.
De ledande distriktsåklagarna i åklagardistrikten svarar för ordnandet av kommunikationen i sitt distrikt samt för skapandet och upprätthållandet av god kommunikationkultur.
Enheten för ledningsstöd vid riksåklagarens byrå verkar som stöd för Åklagarmyndighetens ledning och tjänstemän vid planering och genomförande av kommunikationen. 

2 kapitel 
Riksåklagarens byrå

5 § Enhetsfördelning och uppgifter vid riksåklagarens byrå

Riksåklagarens byrå är indelad i enheter för åklagarverksamhet samt i enheter för verksamhetsstöd och deras underenheter.

Enheten för åklagarverksamhet heter avdelningen för åklagarverksamhet och den är indelad i lagskipningsenheten, styrningsenheten och polisbrottsenheten. Enheten för verksamhetsstöd heter avdelningen för verksamhetsstöd och den är indelad i personalenheten, ekonomi- och upphandlingsenheten samt i informationsenheten och enheten för ledningsstöd.

Avdelningarna och enheterna vid riksåklagarens byrå har förutom ovan beskrivna uppgifter som uppgift att inom sina områden sörja för lagberednings- och andra sakkunniguppgifter, utveckling, anvisningar, utbildning, information och kommunikation, samarbete med intressentgrupper, intern kontroll samt för riskhantering och deltagande i rekryteringsprocessen.

Riksåklagaren utser enhets- och avdelningscheferna, deras ställföreträdare och bestämmer om placeringen av anställda vid enheterna.

Avdelnings- och enhetscheferna har som uppgift att leda, övervaka och utveckla verksamheten på sina avdelningar och enheter samt svara för deras resultat. 

Riksåklagaren, biträdande riksåklagaren och avdelningschefen kan tillsätta expertgrupper som handlägger bestämda ärenden eller ärendehelheter, och även personal från åklagardistrikten kan kallas till dessa. Den som har inrättat gruppen utser en teamledare till vars uppgifter hör att ta hand om de praktiska arrangemangen för gruppens verksamhet och se till att ärenden som hör till en chef förs till chefen i fråga för avgörande.

Avdelnings- och enhetscheferna kan för att fördela arbetsbördan jämnare eller vid något annat sådant behov komma överens om att arbetsuppgifterna tillfälligt ska skötas på något annat sätt än vad som föreskrivs i bestämmelserna om avdelningarnas och enheternas uppgifter.

6 § Chefer vid riksåklagarens byrå och vikariat

Riksåklagaren är chef för avdelningscheferna vid riksåklagarens byrå. Avdelningschefen vid riksåklagarens byrå är chef för enhetscheferna på sin avdelning och enhetschefen är chef för personalen på sin enhet. Riksåklagarens vikarie är biträdande riksåklagaren.

Avdelningschefen för avdelningen för åklagarverksamhet eller avdelningschefen för avdelningen för verksamhetsstöd fungerar som vikarie för biträdande riksåklagaren, beroende på ärendets art. När båda dessa är förhindrade, förordnas det särskilt om biträdande riksåklagarens vikarie. 

Avdelningscheferna för avdelningarna för åklagarverksamhet och verksamhetsstöd på riksåklagarens byrå vikarieras av en enhetschef som de har förordnat. På avdelningarna vid riksåklagarens byrå vikarierar var och en av enhetscheferna varandra i administrativa ärenden. 

7 § Uppgifter för avdelningen för åklagarverksamhet

Till ansvarsområdet för avdelningen för åklagarverksamhet hör ärenden som handläggs på riksåklagarens byrå och vilka anknyter till åklagarverksamheten, förverkligandet av straffansvar och riksåklagarens uppgifter som högsta åklagare. 

Avdelningen för åklagarverksamhet är indelad i tre enheter: lagskipningsenheten, styrningsenheten och polisbrottsenheten.

8 § Uppgifter för lagskipningsenheten

Av de ärenden som hör till avdelningen för åklagarverksamhet är det i första hand följande som behandlas vid lagskipningsenheten:

 1. Åtalsärenden som enligt lag ankommer på riksåklagaren och som han eller hon har åtagit sig 
 2. Åtalsärenden som åklagarna i enheten har förordnats att handlägga 
 3. Ändringsprövning och förvaltningsklagan 
 4. Ärenden som ankommer på riksåklagaren och som gäller sökande av ändring och företrädande av åklagare i högsta domstolen 
 5. Styrning av åklagarnas användning av internationella instrument
 6. Ärenden som gäller åklagarnas internationella samarbete och den internationella kontakten med intressentgrupper i samband med åklagarverksamheten  
 7. Styrning av verksamheten vid Finlands avdelning i Eurojust och organisering av dejourering. 
 8. Ärenden som gäller styrning av specialiseringssystemet för åklagarna
 9. Ärenden som gäller åklagarförordnanden och åklagararrangemang som överskrider åklagardistriktens gränser
 10. Polisbrottsenhetens laglighetsövervakning 

9 § Uppgifter för styrningsenheten

Av de ärenden som hör till avdelningen för åklagarverksamhet är det i första hand följande som behandlas vid styrningsenheten

 1. Ändringsprövning och förvaltningsklagan 
 2. Medborgarbrev som ingår i enhetens uppgifter
 3. Åtalsärenden som åklagarna i enheten har förordnats att handlägga 
 4. Ärenden som gäller uppföljning och övervakning av lagligheten och enhetligheten i åklagardistriktens åklagarverksamhet 
 5. Uppföljning av åklagarverksamhetens resultat i åklagardistrikten
 6. Upprätthållande av den riksomfattande lägesbilden av åklagarverksamheten
 7. Ärenden som gäller styrning av snabb handläggning av brottmål  
 8. Ledning av bötesförfanden
 9. Organisering och styrning av den allmänna åklagarberedskapen

10 § Uppgifter för polisbrottsenheten

Av de ärenden som hör till avdelningen för åklagarverksamhet är det följande som behandlas vid polisbrottsenheten:

 1. Preliminär utredning och förundersökning av polisbrott 
 2. Åtalsärenden som åklagarundersökningsledarna i enheten har förordnats att handlägga
 3. Organisering och styrning av åklagarundersökningsledarnas dejourering  

11 § Uppgifter för avdelningen för verksamhetsstöd

Till ansvarsområdet för avdelningen för verksamhetsstöd hör administrativa uppgifter, som hör till Åklagarmyndigheten och som ska organiseras eller styras centraliserat, planering och rapportering som gäller dessa, Åklagarmyndighetens kommunikation och de gemensamma stöduppgifterna vid riksåklagarens byrå.

Avdelningen för verksamhetsstöd är indelad i fyra enheter: personalenheten, ekonomi- och upphandlingsenheten, informationsenheten och enheten för ledningsstöd.

12 § Uppgifter för personalenheten

Av de ärenden som hör till avdelningen för verksamhetsstöd är det följande som behandlas vid personalenheten:

 1. Arbetsgivarverksamheten, inklusive tjänstekollektivavtalsärenden och andra ärenden som gäller tjänstemannarättsliga skyldigheter och ansvar samt utövande av avlöningsbehörighet
 2. Stöd för personalplanering
 3. Förvaltning av tjänsteförhållandeärenden tillsammans med Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
 4. Stöd för kompetensledning och -utveckling, inklusive organisering av centraliserad utbildning och introduktion
 5. Stöd för ledning av arbetsförmågan
 6. Arbetarskyddsfrågor samt organisering av arbetarskydd och företagshälsovård

13 § Uppgifter för ekonomi- och upphandlingsenheten

Av de ärenden som hör till avdelningen för verksamhetsstöd är det följande som behandlas vid ekonomi- och upphandlingsenheten:

 1. Ekonomiförvaltning
 2. Reseförvaltning
 3. Resursplanering och uppföljning
 4. Stöd för styrning av verksamhetsutrymmen
 5. Upphandling
 6. Intern kontroll och dess styrning enligt budgetlagstiftning

14 § Uppgifter för informationsenheten

Av de ärenden som hör till avdelningen för verksamhetsstöd är det följande som behandlas vid informationsenheten:

 1. Informationshantering
 2. Dataadministration och IT-tjänster
 3. Datasekretess
 4. Datasäkerhet
 5. Styrning och rapportering av informationstjänsten.

15 § Uppgifter för enheten för ledningsstöd 

Av de ärenden som hör till avdelningen för verksamhetsstöd är det följande som behandlas vid enheten för ledningsstöd:

 1. Styrning och utveckling av Åklagarmyndighetens kommunikation 
 2. Stöd för mediekommunikation, inklusive meddelanden, medieuppföljning och medias förfrågningar 
 3. Utveckling och upprätthållande av den interna och externa webbplatsen samt de sociala mediernas kanaler 
 4. Ombesörjande av Åklagarmyndighetens gemensamma externa visuella profil 
 5. Stöd för kommunikation vid riksåklagarens byrå och i åklagardistrikten
 6. Gemensamma stödtjänster vid riksåklagarens byrå
 7. Organisering av gemensamma evenemang och besök för Åklagarmyndigheten och riksåklagarens byrå

3 kapitel Åklagardistrikt

16 § Enhetsfördelning och uppgifter i åklagardistriktet 

Ett åklagardistrikt sköter sina uppgifter i enlighet med de principer som definieras i denna arbetsordning. Riksåklagaren fastställer för ett åklagardistrikt ett behövligt antal enheter, vilka leds av biträdande chefer. 

Biträdande cheferna har som uppgift att leda, övervaka och utveckla verksamheten på sina enheter samt svara för deras resultat. Ledande distriktsåklagaren bestämmer närmare om biträdande chefernas uppgifter och ansvarsområden i åklagardistriktet samt ger även i övrigt närmare förordnanden om organiseringen av arbetet i åklagardistriktet.  

Ledande distriktsåklagaren kan tillsätta expertgrupper som handlägger bestämda ärenden eller ärendehelheter. En av den ledande distriktsåklagaren utsedd medlem i en expertgrupp tar som teamledare hand om de praktiska arrangemangen för gruppens verksamhet och ser till att ärenden som hör till en chef förs till chefen i fråga för avgörande.

De ledande distriktsåklagarna kan förordna de utsedda biträdande cheferna att koordinera fördelningen av åtalsärenden och åklagararrangemang som hör till specialområdena säkerhet, personer och det ekonomiska livet enligt systemet med specialiståklagare och specialiserade åklagare. De koordinerande biträdande cheferna i åklagardistrikten ser till i samarbetet att de mest krävande åtalsärendena oavsett distriktsprincipen styrs till de åklagare som besitter den specialkompetens som ärendet kräver.

17 § Chefer och vikariat i åklagardistriktet

Riksåklagaren är chef för ledande distriktsåklagare och ledande landskapsåklagaren.
Ledande distriktsåklagaren är chef för åklagardistriktets biträdande chefer och ledningens sekreterare, och biträdande chefen är chef för personalen på sin enhet. Ledande landskapsåklagaren är chef för personalen i åklagardistriktet.

Ledande distriktsåklagarens vikarie är en biträdande chef som han eller hon förordnat. Ledande distriktsåklagaren förordnar om andra vikariatarrangemang i åklagardistriktet.

4 kapitel Utövande av beslutanderätt

18 § Riksåklagare

Riksåklagaren beslutar om fördelningen av uppgifter som gäller åtalsärenden som hör till riksåklagarens exklusiva behörighet mellan riksåklagaren och biträdande riksåklagaren och avgör åtalsärenden som han eller hon har åtagit sig. 

Riksåklagaren beslutar om administrativa ärenden som i lag eller förordning föreskrivs att ska avgöras av Åklagarmyndigheten eller riksåklagarens byrå, såvida beslutanderätten inte i denna arbetsordning eller i något annat bestående förordnande eller beslut har delegerats till en annan tjänsteman.

Till riksåklagarens uppgifter hör primärt ärenden som gäller strategisk ledning av Åklagarmyndigheten och säkerställande av Åklagarmyndighetens verksamhetsförutsättningar. I enligt med detta avgör riksåklagaren i första hand ärenden som gäller:

 1. principiellt viktiga eller vittgående frågor i anslutning till organiseringen av åklagarverksamheten och dess innehåll;
 2. allmän förvaltning och organisering av Åklagarmyndigheten;
 3. allmänna föreskrifter och anvisningar till åklagarna;
 4. inlämnande av ansökan om besvärstillstånd till högsta domstolen och företrädande av åklagare i högsta domstolen;
 5. arbetsordning för och arbetsfördelning inom Åklagarmyndigheten;
 6. laglighetsövervakning vid Åklagarmyndigheten;
 7. utlåtanden om lagberedning;
 8. Åklagarmyndighetens internationella relationer; samt
 9. datasäkerhet och datasekretess.

Riksåklagaren kan ge förordnanden om handläggning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden på ett sätt som avviker från föreskrifterna i denna arbetsordning.

19 § Biträdande riksåklagaren 

Biträdande riksåklagaren avgör åtalsärenden som hör till riksåklagarens exklusiva behörighet och som har getts honom eller henne för handläggning samt andra åtalsärenden som han eller hon har åtagit sig.

Till biträdande riksåklagarens uppgifter hör primärt dessutom att leda och övervaka det operativa förverkligandet av straffansvaret vid Åklagarmyndigheten. I enlighet med detta avgör hon eller han i första hand ärenden som handläggs på riksåklagarens byrå och som gäller:

 1. åtalsförordnanden till åklagare;
 2. begäran om ändringsprövning av och klagomål om åklagares avgörande och förfarande;
 3. ärenden med anknytning till ledning av förundersökning av brott som polismän misstänks ha begått samt
 4. åtgärder och arrangemang som gäller förverkligande av straffansvar och som överskrider åklagardistriktens gränser.

Dessutom styr biträdande riksåklagaren beredningen av allmänna föreskrifter och anvisningar till åklagarna.

Biträdande riksåklagaren beslutar om hur de åtalsärenden som ska handläggas av åklagarna vid riksåklagarens byrå delas till dem efter att ha hört chefen för avdelningen för åklagarverksamhet. 

20 § Andra bestämmelser som gäller utövande av beslutanderätt vid riksåklagarens byrå

Riksåklagaren och biträdande riksåklagaren avgör åtalsärenden som de handlägger som högsta åklagare på föredragning, om inget annat särskilt föreskrivits.

Administrativa ärenden på riksåklagarens byrå avgörs av riksåklagaren eller biträdande riksåklagaren på föredragning, om inget annat särskilt är stadgat eller föreskrivet.

Avdelningschefen för avdelningen för åklagarverksamhet avgör administrativa ärenden som 

 1. gäller åklagarförordnanden till lokala åklagare och förordnanden med anknytning till ledning av undersökning av brott som misstänks ha begåtts av en polisman;
 2. gäller förordnande av två eller fler åklagare för samma ärende; eller som
 3. riksåklagaren eller biträdande riksåklagaren tilldelat honom eller henne för avgörande.

Avdelningschefen för avdelningen för verksamhetsstöd avgör administrativa ärenden som gäller

 1. tillämpning av tjänstekollektivavtal;
 2. användning av de anslag som finns tillgängliga för byråns verksamhet; 
 3. avgivande av utlåtanden i ärenden som hör till avdelningens verksamhetsområde eller som
 4. riksåklagaren eller biträdande riksåklagaren tilldelat honom eller henne för avgörande.

Riksåklagaren och biträdande riksåklagaren kan, såvida det ärende som ska avgöras enligt 18 § inte primärt hör till riksåklagaren, för avgörande överta vilket administrativt ärende som helst som ska handläggas av Åklagarmyndigheten.

Den som avgör ärendet kan förordna att ett administrativt ärende som han eller hon har beslutanderätt i ska föredras för honom eller henne.

Som föredraganden i ärenden som ska avgöras på föredragning fungerar de tjänstemän som riksåklagaren, biträdande riksåklagaren, en avdelningschef eller en enhetschef har förordnat att handlägga ärendet.

21 § Bestämmelser som gäller utövande av beslutanderätt i åklagardistriktet

Ledande distriktsåklagaren avgör med stöd av 19 § 3 mom. i lagen om Åklagarmyndigheten de administrativa ärenden som handläggs i åklagardistriktet. Biträdande chefer och andra tjänstemän i åklagardistriktet som ledande distriktsåklagaren har förordnat bistår vid beredningen av dessa ärenden.

Ledande distriktsåklagare kan förordna att ett ärende som han eller hon har beslutanderätt i ska föredras för honom eller henne.

Som föredraganden i ärenden som ska avgöras på föredragning fungerar de tjänstemän som ledande distriktsåklagaren har förordnat att handlägga ärendet.

22 § Utnämning till en tjänst eller ett tjänsteförhållande och förordnande till en chefsuppgift 

Ärenden som gäller utnämning till tjänst avgörs på föredragning förutom i Ålands åklagardistrikt, där de kan avgöras utan föredragning. Av särskilda skäl kan den som avgör ärendet avgöra utnämningsärendet utan föredragning.

Riksåklagaren ger ett tjänsteförordnande till uppgiften som avdelnings- och enhetschef på riksåklagarens byrå. En tjänsteman kan anmäla sig till en sådan uppgift på basis av en arbetsannons. Tjänstemannen sköter uppgiften i fråga i sin egen tjänst. Förordnandet kan också återkallas av särskilda skäl, som fastställs i tjänsteförordnandet. Den person som förordnas till uppgiften ska uppfylla de lämplighetsvillkor som krävs. 

Förordnandet till en chefsuppgift på riksåklagarens byrå ges för högst fem år i sänder, om det inte av särskilda skäl finns grund för att förordna för kortare tid.

23 § Resultat- och målsamtal samt bedömning av arbetsprestationer

Ifall inte riksåklagaren har förordnat något annat förs utvecklingssamtal och utförs bedömning av arbetsprestationer baserat på tjänstekollektivavtal av:

 1. riksåklagaren med avdelningschefen för avdelningen för verksamhetsstöd på riksåklagarens byrå, ledande distriktsåklagare och ledande landskapsåklagaren;
 2. en avdelningschef för en avdelning vid riksåklagarens byrå med den direkt underlydande personalen;
 3. en enhetschef för en avdelning tillhörande riksåklagarens byrå med personalen i sin enhet;
 4. en ledande distriktsåklagare med biträdande chefer och annan direkt underlydande personal vid åklagardistriktet
 5. en biträdande chef vid ett åklagardistrikt med personalen i sin enhet.

Riksåklagaren fastställer bedömningarna av arbetsprestation när det gäller personalen vid riksåklagarens byrå och arbetsgivartjänstemännen vid Åklagarmyndigheten. Ledande distriktsåklagaren fastställer bedömningarna av arbetsprestation när det gäller personalen vid åklagardistriktet.

24 § Semestrar och tjänsteledigheter 

Om semester och en sådan tjänsteledighet för tjänsteman som han eller hon har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal, beslutar tjänstemannens chef. 
Om prövningsbaserad tjänstledighet för en tid om högst ett år för tjänsteman vid åklagardistriktet beslutar ledande distriktsåklagaren. Ledande distriktsåklagaren fattar också beslut om prövningsbaserad tjänstledighet för längre tid än ett år för andra tjänstemän som placerats i distriktet.

25 § Bestämmelser om utövande av beslutanderätt i vissa andra ärenden som rör personalen

Avdelningschefen för avdelningen för verksamhetsstöd på riksåklagarens byrå avgör ärenden som gäller tillstånd för och anmälningar för utövande av bisyssla.

Beslut om skriftliga anmärkningar fattas vid Åklagarmyndigheten av riksåklagaren eller i åklagardistriktet av ledande distriktsåklagaren.

Chefer fattar beslut när det gäller intyg över arbetsoförmåga. 

Chefen kan hänvisa tjänstemannen till att genomgå kontroller och undersökningar som utförs för bedömning av hennes eller hans hälsotillstånd. Ett förordnande, med möjlighet till avstängning från tjänsteutövning, utfärdas dock av riksåklagaren. 

Reseförordnanden utfärdas av:

 1. Biträdande riksåklagaren utfärdar reseförordnanden för riksåklagaren, medan riksåklagaren utfärdar reseförordnanden för biträdande riksåklagaren; 
 2. reseförordnanden för utrikesresor som inte är relaterade till skötseln av ett åtalsärende, utbildning eller myndighetssamarbete utfärdas av biträdande riksåklagaren och   
 3. i andra än de ovan nämnda fall utfärdas reseförordnande av tjänstemannens chef.

Bestående reseförordnanden utfärdas av:

 1. Biträdande riksåklagaren utfärdar bestående reseförordnanden för riksåklagaren, medan riksåklagaren utfärdar bestående reseförordnanden för biträdande riksåklagaren;
 2. riksåklagaren för avdelningschefer på riksåklagarens byrå, ledande distriktsåklagare och ledande landskapsåklagaren;
 3. biträdande riksåklagaren för den övriga personalen vid riksåklagarens byrå och 
 4. ledande distriktsåklagaren eller ledande landskapsåklagaren för den övriga personalen i åklagardistriktet.

Riksåklagarens reseräkning godkänns av biträdande riksåklagaren, medan biträdande riksåklagarens reseräkning godkänns av riksåklagaren. I övriga fall godkänns reseräkningen av tjänstemannens chef.

26 § Ikraftträdande

Denna arbetsordning träder i kraft den 1 januari 2024. 
 
Riksåklagaren        

Ari-Pekka Koivisto


Förvaltningsdirektör        

Joanna Autiovuori

Webbplatsöversikt